is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe Jacob Funk een Christen werd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uur was aangebroken, toonde hij het boekje aan Mina en vroeg haar, of Jezus een naam was en wat die naam beteekende.

Mina keek verwonderd op, dat Jacob haar zulk een vraag deed. Zij verweet zich nu, hem nooit eens van God en den Heiland gesproken te hebben, en toen Jacob haar zijn geschiedenis vertelde, zag zij duidelijk Gods hand, die hem op haar weg had gevoerd. Ook hier werd het kleine en zwakke uitverkoren om groote dingen te doen, ook hier gold het woord van Jezus: uit den mond der kinderen z;al Ik Mij lof bereiden.

Van geheel nieuwe en zalige gedachten vervuld, ging Jacob dien middag naar huis. Want Mina had hem verhaald van Jezus en Zijn zondaarsliefde! zij had hem gezegd, hoe ook hij een arm verloren zondaar was, maar hoe Jezus ook voor hem gestorven was aan het kruis om hem zalig te maken. En ten slotte had zij haar bijbeltje gehaald en hem uit de Handelingen der Apostelen deze woorden voorgelezen: „Want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de menschen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden."

Zij beloofde nu aan Jacob, hem eiken dag iets uit den Bijbel te zullen vertellen. Zij zeide hem, dat de Bijbel door God geschonken is, opdat wij er den weg der zaligheid uit zouden leeren en zij sprak hem van al het heerlijke en goddelijke, hetwelk in dat Boek der boeken gevonden wordt.

Spoedig was het Jacob nu duidelijk, dat de fraaie boom, dien hij in den winkel had gezien en die ook op het plaatje stond, de heer-