is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geestelijkheid is tot een afschuwelijk monster geworden op aarde. Hoog van rang, laag van zin; stout in toon, werkeloos met de hand; blinde wachters, stomme herauten. Lieden, die in wereldlijke dingen veel, in geestelijke dingen niets weten, en bovendien zeer ^slecht bekend staan, komen tot de hoogste geestelijke ambten en laden op den geestelijken stand groote schande. Diefstal, roof en bedrog worden door priesters bedreven, gelijk gij zelve zult moeten getuigen. Buitendien zijn er velen onder u, die zich veel meer dan de leeken door dronkenschap bezoedelen. Vele bisschoppen moeten zich schamen, dat zij zulke ontrouwe en onverschillige dienaren van den hoogsten koning zijn.

28. De Roomsch-Katholieke kerk vóór de Hervorming.

Dat de Boomsch-Katholieke kerk te midden van al die bewegingen, ondanks haar gebreken en de zonden van haar dienaren, toch onder al die aanvallen is blijven bestaan, is op zichzelf nog geen bewijs voor haar voortreffelijkheid. Maar dat ook in die laatste eeuwen vóór de Hervorming vrome, edele en denkende menschen haar getrouw zijn gebleven, ook al vonden ze in de kerk veel afkeurenswaardigs, is een bewijs dat de geest van het Evangelie toch niet geheel en al uit die kerk verdwenen was.

Haar invloed op de groote menigte, haar rijkdom en politieke macht had ze echter hoofdzakelijk te danken aan de wijze, waarop ze het Evangelie aan de menschen bracht, waarbij aan allerlei zwakheden en minderwaardige behoeften van den mensch werd