is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkenordening

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 8.

Men zal geen Schoolmeesters, Handwerkslieden, of anderen, die niet gestudeerd hebben, tot het Predikambt toelaten, tenzij dat men verzekerd zij van hunne singuliere ') gaven, godzaligheid, ootmoedigheid, zedigheid, goed verstand en discretie, mitsgaders gaven van welsprekendheid. Zoo wanneer dan zoodanige personen zich tot den Dienst presenteeren. zal de Classe hen (indien het de Synode goedvindt) eerst examineeren, en, naardat zij hen in 't examen bevindt, hen een tijdlang laten in 't privé proponeeren 2), en dan voorts met hen handelen, zooals zij oordeelen zal stichtelijk te wezen.

Artikel 9.

Nieuwelingen, Mispriesters, Monniken, en die anderszins eenige sekte verlaten, zullen niet toegelaten worden tot den Kerkedienst, dan met groote zorgvuldigheid cti voorzichtigheid, nadat zij ook eenen zekeren tijd eerst wel beproefd zijn.

Artikel 10.

Een Dienaar eens wettelijk beroepen zijnde, mag de Gemeente, waar hij zonder conditie aangenomen is, niet verlaten, om elders eene beroeping aan te nemen, zonder bewilliging des Kerkeraads met de Diakenen, (en diegenen die tevoren in dienst van Ouderlingschap en Diakenschap geweest zijn, mitsgaders die van den Magistraat) en met voorweten van de Classe gelijk ook geene andere kerk hem zal mogen ontvangen, eer hij wettelijke getuigenis zijns afscheids van de Kerk en Classe, waar hij gediend heeft, vertoond hebbe.

Artikel 11.

Aan de andere zijde zal de Kerkeraad, als representeerende de Gemeente, ook gehouden zijn hare Dienaars van behoorlijk ondeihoud te verzorgen, en zonder kennis en oordeel der Classe niet te verlaten, dewelke ook bij gebrek van onderhoud, zal oordeelen of de voorschreven Dienaars te verzetten zijn of niet.

Artikel 12.

Dewijl een Dienaar des Woords, eens wettelijk als boven beroepen zijnde, zijn levenlang aan den Kerkedienst verbonden is, zoo zal hem niet geoorloofd zijn, zich tot een anderen staat des levens te begeven; tenzij om groote en gewichtige oorzaken, waarvan de Classe kennis nemen en oordeelen zal.

(1 Singulier = zeldzaam,

(2 In privé proponeeren - preeken zonder in 't ambt te staan.