is toegevoegd aan uw favorieten.

Een advents- en kerstgroet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Christelijk geloof is van den aanvang af verkondiging en geen poëzie; historie en geen legende. Door feiten spreekt het tot rede en geweten en door al die feiten, wonderen, uitreddingen heeft God gesproken tot de menschheid en inzonderheid tot Zijn uitverkoren volk Israël, en eindelijk hebben al die woorden hunne samenvatting gevonden in het vleeschgeworden Woord. „God, voortijds veelmaal en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon." (Hebr. i: i) Christus is het hart en de toetssteen van het gansche geïnspireerde, geschrevene Woord van God. O mijne lezers, laat ons vasthouden aan dit ééne, groote, heerlijke, onbetwijfelbare feit: dat de almachtige God zich in ons menschelijk geslacht heeft inbegeven en zich met de menschheid onlosmakelijk verbonden heeft. Deze daad der indaling, der vleeschwording Gods, gewrocht tot verlossing van den mensch, is ook de ,,magna charta," het manifest zijner vrijheid. In Christus en door Christus is de vrije persoonlijkheid geboren. Het Romeinsche Keizerschap, dat bij het eerste Kerstfeest de gansche beschaafde wereld omvatte, kende alléén