is toegevoegd aan uw favorieten.

Zing!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Lof zij de Heer, die de werelden riep, en

zij waren.

Die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren.

Die met zijn staf

Heerst van de wieg tot het graf:

Psalmzing' uw hart met de snaren.'

3. Lof zij de Heer, van wiens leiding de

sterren gewagen. Die ook uw leven op adelaarswiek heeft gedragen:

Breed en geducht

Was zijn aanbidd'lijke vlucht.

Ruisend met machtige slagen.'

4. Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal

beschamen.'

Noem Hem uw Vader, de kroon van zijn

heerlijke namen.'

Dwars door de dood

Neemt Hij u op in zijn schoot;

Loof Hem in eeuwigheid.' Amen.

99. GROTE GOD. WIJ LOVEN U.

1. Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken.'

Heel de wereld buigt voor U

In bewond'ring voor Uw werken. Die Gij waart te allen tijd.

Blijft Gij ook in eeuwigheid.'

2. Alles wat U prijzen kan,

U, de Eeuw'ge. Ongeziene,

Looft Uw liefd', en zingt ervan.'

Alle eng'len, die U dienen,

Roepen U nooit prijzensmoe:

"Heilig, heilig, heilig" toe.'

3. Heer, ontferm U over ons.

Open wijd uw Vaderarmen,

Stort uw zegen over ons.

Neem ons op in uw erbarmen.'

Eeuwig blijft uw trouw bestaan. . . .

Laat ons niet verloren gaan.'

100. DE HEER IS GOD, EN NIEMAND MEER.

1. De Heer is God, en niemand meer.

Verheerlijkt Hem, gij vromen.'

Wie is, als aller scheps'len Heer,

Zo heerlijk, zo volkomen ?

De Heer is groot. Zijn naam is groot.

De luister Zijner deugden groot. Oneindig groot Zijn wezen.'

2. Gij zijt rechtvaardig, heilig, goed,

Bij reinen wilt Gij wonen;

Hem, die Uw wil met vreugde doet.

Zult G'ook met vreugde kronen:

Gij hebt dejansterflijkheid .alleen,

Volzalig zijt G' in eeuwigheên, O rijke bron van vreugde.'

3. Of zou de gloed dier majesteit Mij, zondaar, ook verteren?

Neen.' nu 't geloof Uw heerlijkheid

In Christus mag vereren,

Nu klinkt mijn lied: de Heer is groot.'

De Heer is onuitspreeklijk groot.' Oneindig groot in liefde.'

101. DANKT, DANKT NU ALLEN GOD.

1. Dankt, dankt nu allen God

Met blijde feestgezangen.'

Van Hem is 't heuglijk lot.

Het heil, dat wij ontvangen.

Hij ziet in Christus ons

Altijd genadig aan.

En heeft ons dag aan dag Met goedheid overlaan.

2. Hij, d'eeuwig rijke God,

Wil ons reeds in dit leven Zijn vreed' en heilgenot.

Als aan zijn kind'ren geven.

Hij zal ons door zijn Geest

Vermeerd'ren licht en kracht. En ons uit alle nood Verlossen door zijn macht.

3. Lof, eer en prijs zij God

Door aller scheps'len tongen Op hoge hemeltroon

Aanbiddend toegezongen:

De Vader en de Zoon,

En ook de Heil'ge Geest,

Drieënig God, die blijft,

Wat Hij steeds is geweest.'

102. ALLELUJA, AMEN.

1- Alleluja, Alleluja.

2- Amen. Amen.

103. ERE ZIJ AAN GOD. DE VADER.

1. Ere zij aan God, de Vader,

Ere zij aan God, de Zoon,

Eer de Heil'ge Geest, de Trooster,

De Drie-een'ge in Zijn troon. Halleluja, halleluja.

De Drie-een'ge in Zijn troon.