Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even als de epidemiën dezer 19de eeuw, eene korte Termelding, om, eindelijk, uit het een en ander een behoorlijk besluit te kunnen opmaken,

In 1800 heerschte deze Influenza, Russische Ziekte of Griep , vooral in Rusland , te Warschau , Koningsbergen en in Engeland. — De zomer van het jaar 1799 was, in Rusland , eerder koud, dan warm, geweest, ook was er zeer veel regen gevallen. Den 1. December ontstond er eensklaps sterke koude, die evenwel slechts twee dagen duurde. Er woei tevens een sterke zeewind, en de lucht was met dikke, ondoordringbare nevels bezet. Dien ten gevolge ontstond, volgens het getuigenis van Hermann , eerst te Arehangel, eene Catarrhale epidemie, welke reeds in December Petersburg bereikte ; aan den anderen kant echter van Casan tot Moskou doordrong, en een groot gedeelte der Ukraine, van Volhinië en Podolië bezocht (1). Tegen het voorjaar van 1800 had de ziekte zich, in eene westelijke rigting, tot aan Riga, Warschau, Koningsbergen, Brodij, hemberg en Kralcau verspreid, heerschte hier eenigc maanden lang, en vertoonde zich, tegen den zomer, in Plauën , alwaar tevens de natuurlijke pokken, de mazelen , het roodvonk , diarrhee en zenuwkoorts heerschten ; ook vertoonde zij zich nu in Engeland, welks klimaat voor deze ziekte bijzonder gunstig is; althans spreekt William van eene Catarrhale epidemie, die, in Februarij 1800, algemeen te Londen heerschte, wel in de eerste dagen hevig scheen te zullen worden, doch in geenen deele doodelijk kon genoemd worden (2). Ofschoon deze epidemie met die van 1762 en 1782 grootendeels overeenkwam, zoo was zijdaarvan wezenlijk onderscheiden, doordien zij minder gevaarlijk, op verre na niet zoo algemeen verspreid, en niet van zulk eenen langen duur was. Immers in Maart 1800 had zij reeds genoegzaam opgehouden; ook had zij op de mortaliteit geenen aanmerkelijken invloed. Te Kroonstad woedde zij vooral zeer hevig, en zij tastte aldaar op eens 800 Kweekelingcn van de voorde Ze'evaart bestemde School aan. J. D.Metzger was de voornaamste Schrijver, die ons met deze epidc-

(1) Von HitDEBR^nn, IVachrichten ton der tieuerdings ausgcbrochenen Influenza, in de Allgem. ntedizin. Annalen com Jahre 1800, S. 605.

(2) Robïrt Willi am , Report* on the discasts in London, parlieularly durin/j the yeavs 1796—1800; London , T90I , 8°., p. 154.

Sluiten