Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

apoplexie en catarrhus suff'ocativus. Ai naar mate dit oi* dat ligchaamsdeel , in individuele gevallen , het zwakste was, of naar mate de ziektegesteldheid meer geneigdheid toonde tot aandoening van het hoofd of van de borst-on/anen, verschilde het karakter van iedere nieuwe epidemie.

5°. Dat, wat de behandeling van den Catarrhus epidemicus betreft, men daarin , even als in andere ziekten , den door Hippocrates aangewezen' weg moet volgen, namelijk, dat men, bij de genezing dezer ziekten, moet handelen naar de voorkomende indicatiën en complicatiën. — Bij den aanvang der ziekte was, naar mate van de heerschende ziektegesteldheid, het jaargetijde, het individu , het klimaat, nu eens de aderlating, zelfs bij herhaling, hoogst noodig, dan weder nadeelig. De slijmige, verzachtende, ligt zweetdrijvende dranken, zachte narcotica, in geringe giften, in allen gevalle met mucilaginosa en oleosa verbonden , zachte, walging verwekkende middelen, dieet en rust waren algemeen, in het eerste tijdperk der ziekte, doelmatig. Nadat de irritatie verminderd was, en zoo dra defluimlozing plaats greep , moest men met het gebruik van verzachtende , zacht narcotische middelen aanhouden, tot dat de fluimen dik, kleverig geworden waren , en niet, dan met veel moeite, konden geloosd worden. Alsdan moest men met de slijmige, de expectorerende middelen, Oxymclsimplex of squilliticum, Squilla in geringe giften , Antimonialia, Ipecacuanha en dergelijke, ook Lich.lsland., Caragheen, Phellandr. aq., Digitalis enz. geven, levens zorg dragende, dat, van tijd tot tijd, door Manna, Elect. lenitivum, Óleum Iiicini, of door lavementen , de ontlastingen geregeld werden. Bij groote zwakte waren opwekkende tonica aromatica, zelfs Kina, steeds met slijmige dranken of stroopen en met Opiata vermengd, zeer nuttig.-—DeSpaanschevlieg-pleisters, hetzij men dezelve tot aan de ettering liet liggen, hetzij men dezelve eenvoudig als blaartrekkend middel, als revulsief, bezigde , waren veelal, gedurende het geheele beloop der ziekte, heilzaam. In den aanvang der ziekte gebezigd, werkten zij als een krachtig afleidend middel, en verminderden de krampachtige en rheumatische pijnen door de huidwerkzaamheid op te wekken. In een later tijdperk der ziekte veroorzaakten zij, door de verwekte ettering, eene afleiding van de nwcosa der inwendige organen naar de huid enz. Wanneer de Catarrhus epidemicus met eene eigenaardige

Sluiten