Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veranderingen uiten zich in strabismus convergens door een beperkte temporale bewegelijkheid van beide oogen.

Zijn conservatieve therapie is in groote trekken dezelfde als de methode van Worth.

De indicatie tot operatieve behandeling van scheelzien bestaat volgens Landolt, wanneer het strabismus reeds lang aanwezig is, en indien de beperkte bewegelijkheid van de oogen duidelijk is. Ook in die gevallen, waarbij het herstel van het birtoculair-zien onmogelijk is of op te groote moeilijkheden stuit, wil hij tot operatief ingrijpen overgaan. Deze moeilijkheden kunnen veroorzaakt worden door de oogen zelf, öf door gebrek aan ontwikkeling en doorzettingsvermogen van den patiënt en zijn omgeving.

Door de operatie is het mogelijk den tijd, noodig voor de orthoptische oefeningen zeer te bekorten. Hij legt er sterk den nadruk op, dat de operatie het scheelzien niet geneest, maar slechts een onderdeel van de behandeling vormt.

Landolt is een uitgesproken tegenstander van de tenotomie bij strabismus convergens, o.a. wegens het gevaar voor secundaire divergentie.

advancement of the external recti is the proper operation in cases

„of convergent concomitant strabismus where orthoptic treatment is ineffective or inapplicable. Indien noodig doet Landolt advancement gecombineerd met resectie. Iets verder zegt hij:

„The apprehension that still exists in the mind not only of the public,

„but also of physicians concerning the operation for squint, is due to „the deplorable results of tenotomy. With a properly performed advance„ment we have nothing of this sort to fear. Let us always bear in mind: „By setting back a muscle we produce a loss of muscular power; bij advancement on the contrary, we increase muscular power."

De operatieve behandeling van strabismus convergens bestaat volgens Stewart Stewart Barrie in een poging om langs mechanischen weg de on- Barrie: regelmatigheden van de uitwerking van de prikkels tot spiercontractie te verbeteren. Als men erin slaagt den stand der oogen zóó te verbeteren,

dat het binoculair-zien tot uiting kan komen, en de fusie-zin de oogen in den goeden stand hout, is er een volkomen genezing bereikt. Onder alle andere omstandigheden is slechts een cosmetisch effect mogelijk.

Hij zegt: „I have been succesful in a few cases in children under 12 in „restoring binoculair vision, but in older people an esotropia of 4 degrees „has proved an insuperable bar to fusion, and although they have been „satisfied, I feit that the success was only partial."

Volgens Harrison Butler is het doel van scheelzien-operaties tweeledig: Harrison Cosmetisch, namelijk de oogen in hun normalen stand te plaatsen, en Butler» de genezing van een eventueel aanwezige amblyopie te helpen.

Hoewel de schrijver de noodzakelijkheid van de tenotomie erkent bij hoogere graden van scheelzien, ziet hij toch de gevaren hiervan in: „The later results of tenotomy, however carefully performed, are so „bad that I regard it as an operation which should be given up. My school-

Sluiten