Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

BESCHOUWINGEN.

Overzien wij de bevindingen van het onderzoek, zoo geeft dit aanleiding tot de volgende beschouwingen:

In verband met de geographische verbreiding van het trachoom is gebleken, dat alle onderzochte streken besmet zijn. Men vindt dus op de eilanden Java, Borneo, Celebes en Halmaheira trachoom en verreweg het meeste op Java, practisch volgens Bakkers onderzoek alleen aan de Noordkust.

Hoe het trachoom in deze streken ontstaan is, n.1. of het daar autochtoon is of van elders ingevoerd, is een vraag die een geschiedkundig geschoold medicus beter dan ik zal kunnen oplossen. Hier wil ik er alleen op wijzen, dat in de onderzochte streken in de volksverhalen geen gewag wordt gemaakt van het feit dat in de oudheid een oogziekte zwaar geheerscht heeft onder de bevolking.

De mogelijkheid, dat het trachoom eeuwen geleden met de groote volksverhuizingen, vooral die der Hindoes, in Indië is gekomen is mijns inziens ook niet uit te sluiten. In dit verband verdient wel vermeld te worden, dat de meeste rapporteurs omtrent het trachoom op het oogheelkundige congres in 1929 er op wezen, dat de aandoening in hun land is ingevoerd vanuit de naburige landen, wat niet allen helaas op voldoende gronden beweerden. Dit neemt echter niet weg, dat zooals men algemeen aangeeft, een internationale samenwerking bij de bestrijding van het trachoom noodzakelijk is. Dat b.v. het geregeld uitzenden van trachoom-artsen naar andere landen ter bestudeering der ziekte aldaar zooals Europa, Amerika, Japan bereids deden, ook voor Indië van groot nut zou zijn, zal ieder mij wel toegeven.

Dat invoer van het echte genuine trachoom door Arabieren, (een veronderstelling reeds eerder door Bakker geopperd) plaats heeft, is een mogelijkheid, welke zich wel aan allen zal presenteeren, die werken onder de zwaar met trachoom besmette bevolking van Java. Het zijn juist de genoemde immigranten, onder wie men de zware trachoom-vormen aantreft, terwijl het altijd weer opvalt hoe gemakkelijk deze menschen in de inheemsche samenleving worden opgenomen, waar zij dan in innig contact komen zoowel met de jeugd

Sluiten