Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

acetaat op Na34, om te zien of een van de twee uitsluitend of bijna uitsluitend aanwezig was. Inderdaad bleek de Na-reactie meestal zeer sterk, de K-reactie zwakker, soms negatief.

De bepaling der alkalimetalen volgens LAWRENCE SMITH3r'>:il5 is nauwkeurig, maar tijdroovend:

Het zorgvuldig fijngemalen silicaat wordt ontsloten door verhitten met CaC03 en NH4C1 in een platina vingerkroes; de zoo verkregen, meer of minder gesinterde massa wordt eenige keeren met water uitgetrokken, waarbij de alkalichloriden en CaCL en sporen Mg in oplossing gaan. Zoo noodig kan het Mg worden neergeslagen met Ca (OH).,. Het Ca wordt verwijderd door herhaald neerslaan met NH4OH en (NH4)2C03, de laatste sporen eindelijk, na droogdampen van de oplossing en verdrijven van de ammoniumzouten, door neerslaan met (NH4)2C03 en (NH4)2C.04. De op deze wijze verkregen oplossing van de alkalichloriden wordt nogmaals drooggedampt en de chloriden, na verdrijven van de ammoniumzouten door zacht gloeien, gewogen.

De methode van BERZELIUS37 is nog bewerkelijker. De ontsluiting vindt plaats door afrooken van het silicaat met HF en H,S04. Laatstgenoemd zuur wordt meer of minder volledig afgedampt, de rest verwijderd door neerslaan met BaCL, gezamenlijk met het Mg, dat, na droogdampen van de oplossing met het BaS04, met Ba (OH);, wordt neergeslagen als Mg(OH);> Met NH4OH en (NH4) 2C03 wordt dan na filtreeren de overmaat Ba neergeslagen, het filtraat hiervan drooggedampt, de ammoniumzouten door zacht gloeien verdreven, het residu opgenomen in weinig water, weer behandeld met NH4OH en (NH4).CO, om nog opgelost gebleven Ba neer te slaan, het filtraat weer drooggedampt enz. en deze bewerkingen worden herhaald totdat er geen BaC03 meer neerslaat. Ten slotte wordt de oplossing der alkalichloriden, die ook nog sporen Mg kan bevatten, drooggedampt en de chloriden, na verdrijven van de ammoniumzouten door zacht gloeien, gewogen.

Daar aan de nauwkeurigheid van de alkalibepaling niet de hoogste eisch gesteld behoefde te worden, werd eerst een modificatie van de methode-Berzelius gebezigd, en wel een die een aanmerkelijke tijdbesparing geeft: 0.5 gr. stof werd afgerookt met 2 cc zwavelzuur (1 -f- 3) en 10 cc fluorwaterstofzuur (40 %); tegen het eind werd opnieuw 5 cc hiervan toegevoegd en het afrooken voortgezet tot er gedurende eenige tijd zwavelzuurdampen ontweken waren. De massa werd met 1 cc sterk zoutzuur

Sluiten