Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit een ammoniakale oplossing van ZnS04 bereidden DIETRICH en JONHSTON129 door verdampen van de overmaat ammoniak de verbinding 5ZnO.SO3.9HoO.

PICKERING13" bepaalde, hoeveel NaOH noodig is om een bekende hoeveelheid ZnS04 volledig uit verdunde oplossing neer te slaan. Uit het feit, dat daarvoor 0.795 gramaequivalent NaOH per gramaequivalent Zn noodig was, leidt hij af, dat de formule van het neergeslagen zout moet zijn 5ZnO.SOs.xH.O, een conclusie, die niet noodzakelijk volgt uit het experimenteele gegeven, wanneer niet vastgesteld wordt, dat het neerslag chemisch homogeen is.

MOODY131 hydrolyseerde ZnS04 door het te koken met een overmaat van een oplossing van KJ en KJO:i, totdat er geen jodium meer ontweek. Het vrijgekomen jodium werd bepaald en ook de hoeveelheid sulfaat in het neerslag; dit sulfaat bleek aequivalent te zijn met het niet door hydrolyse in vrijheid gestelde zuur. Het in vrijheid gestelde jodium kwam overeen met 80.1 % van het aanwezige zinksulfaat, waaruit voor de formule van het neergeslagen zout volgt 5ZnO.SO3.xH2O,

Een verbinding met 4 ZnO op 1 SO., werd bereid door KRAUT en SCHULZE132; bij afkoelen van een geconcentreerde oplossing van ZnS04, waarin bij kooktemperatuur ZnO was opgelost, kristalliseerde het basische zout 4ZnO.SO:i.8HiO. Hetzelfde zout kristalliseerde ook bij afkoelen van een oplossing van ZnS04, waaraan bij kookhitte zooveel natronloog was toegevoegd, dat het aanvankelijk gevormde neerslag slechts nog juist weer oploste.

Volgens ZUBKOWSKAJA133, die de evenwichtsvoorwaarden in het ternaire stelsel ZnS04—NH4OH—H20 onderzocht, is het zout met een verhouding 4 ZnO op 1 SO:i de eenige chemische verbinding onder de basische zinksulfaten.

BENRATH is van oordeel, dat ook bij schudden van een oplossing van ZnS04 met ZnO of Zn (OH], bij een temperatuur van 40° C. alleen deze verbinding ontstaat, en wel gebonden aan 7 H,0. Uit zijn publicatie134 blijkt niet, of hij dit zelf waarnam.

Een indirecte bevestiging voor het bestaan van een verbinding 4ZnO.SOs vond BRITTON135 bij de potentiometrische titratie van een oplossing van ZnS04 met natronloog. Het Zn" was volledig neergeslagen, wanneer 1.53 gramaequivalent NaOH per grammolecuul ZnS04 was toegevoegd. Het verschil met de resultaten van Pickering werd vrij zeker veroorzaakt door de snelheid,

Sluiten