Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeker moet de mogelijkheid niet uitgesloten worden, dat er weinig of geen natriumfosfaat zal kristalliseeren; dit zal hiervan afhangen, of er in het verharde cement nog een overmaat water aanwezig is.

Het in de vloeistof van het cement opgeloste zinkfosfaat zal bij de neutralisatie van de vloeistof door het poeder moeten uitkristalliseeren; of het secundaire of het tertiaire zout verwacht moet worden, zal wel in de eerste plaats afhangen van het watergehalte van de vloeistof op het oogenblik, dat de kristallisatie van het zinkfosfaat begint. Ook hierover kan van te voren niets met zekerheid gezegd worden.

Het resultaat van deze beschouwingen kunnen we als volgt samenvatten:

Wanneer de reactie tusschen de vloeistof en het poeder van het silicaatcement de eenvoudigst mogelijke is, nl.: Na-Ca-Al-silicaat + H3P04 + aq Na-fosf. + Ca-fosf. + Al-fosf. + SiO.,.aq,

zal het reactieproduct kunnen bestaan uit een mengsel van colloïdaal kiezelzuur, een hoogstwaarschijnlijk eveneens colloïdaal, ongeveer neutraal Al-fosfaat, een secundair of tertiair, misschien zelfs basisch Ca-fosfaat, secundair of tertiair Zn-fosfaat en Na-fosfaat, waarvan eveneens niet aan te geven is, in welke vorm het aanwezig zal kunnen zijn.

De mogelijkheid van de vorming van dubbelfosfaten brachten wij niet ter sprake; wij moesten deze buiten beschouwing laten, omdat hierover geen gegevens beschikbaar zijn.

Zooals wij reeds aangaven, kozen wij voor het onderzoek der chemische reactie het cement S I, dat van de silicaatcementen de eenvoudigste samenstelling heeft.

Een poeder van de samenstelling

47 % Si02, 33.5 % ALO:i, 10.5 % CaO en 9 % Na,0 (zie tabel 8) werd bereid uit Zettlitzer kaoiien, met zuur gewasschen Lommel-zand, calciumcarbonaat en soda. Deze stoffen werden in een mortier goed gemengd en daarna in een chamotte kroes in een koolgriesoven gesmolten. Nadat het vrij taaie glas gedurende drie uur op een temperatuur van 1300 a 1400° C. gehouden was en er bijna geen gasbellen meer in de smelt opstegen, werd de kroes uit de oven genomen en de massa met koud water afgekoeld. Toen het glas fijn gepoederd was, bleek het bij microscopisch onderzoek goed homogeen te zijn.

Sluiten