Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Zn" in 2 druppels van de oplossing, met (NHJ.Hg(CNS)4 4- Cu" op de druppelplaat;

cp Na' in een zeer kleine druppel, door middel van uranvlzinkacetaat en waarneming in het microscoop;

Op PO'\ in een zeer kleine druppel, door toevoegen van NH,C1, MgCL en NH4OH en waarneming met het microscoop.

Gedurende de laatste twee perioden was het cement meestal geschud met een grootere hoeveelheid water, resp. azijnzuur.

Kiezelzuur was steeds duidelijk aan te toonen, zoowel in het water als in het azijnzuur; in water nam de hoeveelheid mettertijd af.

Op Al'" was de reactie in de beide media steeds negatief.

Ca" was in de azijnzure oplossing na 1 dag en na 3 dagen nagenoeg niet, na 10 dagen en na 6 weken vrij duidelijk aan te toonen; in het water waren steeds slechts sporen te vinden.

Het Zn" gedroeg zich precies zoo als het Ca".

Na' en PO/" waren zoowel in water als in azijnzuur steeds in groote hoeveelheid aanwezig.

Bij het beoordeelen van deze waarnemingen moeten we wel bedenken, dat het poeder merkbaar door azijnzuur wordt aangetast: werd een kleine hoeveelheid poeder met plm. 50 cc azijnzuur 0.5 N 2 dagen lang geschud, dan was er van het poeder zooveel opgelost, dat de oplossing bij indampen tot eenige cc geleiïg werd.

De positieve reactie op Ca" in de azijnzure oplossing kan dus heel goed verklaard worden door de aantasting van het poeder. Het Zn" kan echter niet anders dan uit het reactieproduct afkomstig zijn, evenals het PO/",

Hel cement gedraagt zich ten opzichte van water en van verdund azijnzuur dus juist zoo als men van een mengsel van colloïdaal kiezelzuur, Al-fosfaat, Ca-, Zn- en Na-fosfaat en een overmaat poeder zou verwachten. Het afnemen van de hoeveelheid in het water opgelost kiezelzuur met de tijd kan toegeschreven worden aan uitputting van het oppervlak, die moeilijk door diffusie uit dieper gelegen lagen van het cement kan worden gecompenseerd.

Het meest opvallend is wel, dat, ook wanneer het oppervlak van het cement reeds tien dagen lang aan de inwerking van het water is blootgesteld geweest, er daarna nog weer groote hoeveelheden Na' en PO/" in oplossing gaan. Daardoor wordt wel sterk de indruk gewekt, dat het natriumfosfaat uit de cement-

Sluiten