Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid neemt met de hoeveelheid CaO toe en moet dus voor een belangrijk deel aan de naaldvormige kristallen van het Ca-fosfaat te danken zijn.

Ook het natriumfosfaat schijnt de drukvastheid gunstig te beïnvloeden; de waarnemingen zijn evenwel niet talrijk genoeg, omdat van het poeder nr. 37 met het grootste gehalte aan Na., O door de te snelle binding geen cylinders gemaakt konden worden.

De beteekenis van het zinkfosfaat voor de drukvastheid werd voorloopig nagegaan door 0.75 gr. van het poeder nr. 23 te vermengen met 0.50 gr. van de vloeistof nr. 2, die bestond uit 48 % H20, 47 % P20, en 5 % AL03. Aan deze cylinders werd na een week een drukvastheid gemeten van 1680 kg per cm", een grootere waarde dan bij één der andere mengsels gevonden werd. Het schijnt dus, dat het zinkfosfaat de drukvastheid in ongunstige zin beïnvloedt.

De gevormde cylindertjes waren bij de verharding opvallend sterk gekrompen. Daaruit kan echter niet met zekerheid worden afgeleid, dat het zinkfosfaat de krimp bij de verharding tegengaat, omdat practisch alle cementen bij de verharding meer of minder sterk krompen. Omdat er geen gelegenheid meer gevonden werd om de krimp kwantitatief te meten, werd op dit punt geen zekerheid verkregen.

Werd een vloeistof gebruikt, die 49 % H20, 48 % P2Os en 3 % Al,0:i bevatte, dan konden geen cylindertjes gemaakt worden, omdat de reactie zeer snel en onder sterke warmteontwikkeling plaats vond, wat opnieuw bewijst, hoe sterk het Al-fosfaat de reactiesnelheid vermindert.

Ons onderzoek van de verharding van het silicaatcement S I en van de desbetreffende literatuur heeft, kort samengevat, het volgende aan het licht gebracht:

Bij de inwerking van het Na-Ca-Al-silicaatglas op de Znen Al-fosfaat bevattende, sterk fosforzure vloeistof ontstaan colloïdale en kristallijne producten. Colloïdaal zijn het kiezelzuur en het Al-fosfaat, kristallijn het Ca-fosfaat en waarschijnlijk ook het Zn- en het Na-fosfaat. Wat de hoeveelheid betreft, overwegen de colloïden zeer sterk.

Het kiezelzuur heeft vrij zeker een zeer gering watergehalte; het is voor de drukvastheid van het cement van weinig belang.

Van het Al-fosfaat is de formule niet aan te geven; er ontstaat een colloïdaal product, dat hoogstwaarschijnlijk onge-

Sluiten