Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

TOORREDE.

levertraan (*) - ofschoon dan ook uitsluitend voor geneeskundigen bestemd - vond te zeer bijval, dan dat ik er eenige zxvarig heid in zoude vinden eene handleiding in het licht te geven , door welke ieder, die tot nog toe dat geneesmiddel wantrouwde , deszelfs gunstige zijde leerde kennen , en te gelijk tot rigtsnoer voor diegenen kon strekken , die dezelve reeds naar waarde op prijs stellen.

De Heer M. J. Godefroi, Medic. Doctor te dezer stede, beloonde zich op mijne uitnoodiging bereid , zich met de behandeling van dit onderwerp onledig te houden. Na de verschillende soorten , en de wijze, op welke dezelve bereid worden, te hebben opgegeven, heeft ZEd. - zonder zich in eenige wetenschappelijke beschouwingen te verdiepen - getracht, zoo duidelijk mogelijk, de waarde van de levertraan, bij de aanwending der opgegeven ziekten in het licht te stellen ; en , ten

(*) De gelieeïe titel is deze. « IIoc wrrkl de Levertraan als geneesmiddel ? Piaar het hoogduitsch van Dr. II. KlENCKI; met aanmerkingen tan Dr. M. J. Gonïrfloi." ls Hertogenbosch, 1843.

Sluiten