Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Over de Levertraan in het algemeen.

Onder de vele geneesmiddelen , welke in den tegenwoordigen tijd aan de orde van den dag zijn , is er voorzeker geen , hetwelk zich eenen zoo algemeenen naam verworven heeft, als de Levertraan. In vele ziekten aangeraden , houdt zij zich steeds op het standpunt, dat zij van hare eerste verschijning in het gebied der geneeskunde had aangenomen , staande ; blijft steeds voor vele geneeskundigen een geliefkoosd middel, voor vele zieken de eenig overgeblevene hoop op behoud. Indien wij de voornaamste geneeskundigen , zoowel binnen- als builenlandsche , raadplegen omtrent de resultaten hunner met de levertraan ingestelde proeven , dan vernemen wij als uit éénen mond derzelver gelukkige uitkomsten, terwijl wij aan den anderen kant van weinige of geene schadelijke gevolgen , na derzelver

1

Sluiten