Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik, gewag gemaakt vinden. - Men verlange mtusschen van ons niet dit geneesmiddel hier nog verder aanteprijzen. Andere , meer bevoegde regters hebben dit vóór ons, met de levendigste kleuren, gedaan. Onder deze willen wij alleen de woorden van onzen landgenoot , den onlangs overledenen, kundigen geneesheer, I)r. A. Moll , aanhalen, om een ieder vertrouwen in de levertraan in te boezemen. Hij toch uit zich in dezer voege : » Ik heb tot dus verre in den loop mijner praktijk , onder den grooten schat van oude en verouderde , van nieuwe en op nieuw uit de vergetelheid opgedolvene artsenijen, huis- en volksmiddelen , er zoo weinigen gevonden , waarop ik in schijnbaar althans overeenkomstige gevallen ten allen tijde met gerustheid konde bouwen, zonder voor teleurstelling te moeten beducht zijn ; zoo weinigen , waaromtrent de kundioste en ervarenste mijner kunstbroederen eenstemmig hetzelfde gunstig oordeel durfden vellen, dat ik eenen zekeren heiligen eerbied heb beginnen te koesteren voor die enkele geneesmiddelen , welke mij bijna nooit in den steek lieten , wanneer ik op goeden grond , naar ik meende , derzelver aanwending noodig ach lede , en omtrent welker ontegensprekelijk gunstige werking de bekwaamste en geoefendste practici het onderling eens waren. Onder deze nu mag ik de levertraan rangschikken.

Sluiten