Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De levertraan is die dierlijke zelfstandigheid , welke ons uit Noorwegen, liet meest uit de stad Bergen, wordt aangebragt , en welke bereid wordt uit de levers van meerdere kabeljaauw-, stokvisch- of lengsoorten, welke visschen in zeker gedeelte van liet jaar aan de Noord-zeekusten in grooten getale gevangen worden.

Naar gelang der wijze waarop dezelve gewonnen wordt, onderscheidt men verschillende soorten ; eigenlijk zoude men vijf dusdanige kunnen aannemen, en eene ligtgoudgele, eene vloeijende bruine, eene als olie vloeijende roodachtige, eene zwartbruine en eene teerachlig zwarte kunnen onderscheiden. Voor het geneeskundig gebruik echter zijn drie soorten voldoende; te weten : eene goudgele, eene roodachtig of ligtbruinp en eene groenachtig zwarte of donkerbruine.

Omtrent de bereidingswijze dezer drie sooiten vinden wij bij de schrijvers zeer uiteenloopende gevoelens. De meeste zijn van meening , dat de ligtgele levertraan door de hitte der zon van zelve uit de levers der visschen zijpelt, en dat de meer donkere soorten , hetzij door rotting , hetzij door de uitwerking van het vuur gewonnen worden. Andere geven op , dat de gele levertraan door rotting der levers verkregen wordt, terwijl de bruine soorten door uitkoking der ingewanden worden daargesteld. Door

Sluiten