Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitzien. Intnsschen vermageren de kinderen al langer zoo meer, het gezigt valt in, wordt gerimpeld en krijgt daardoor iets oudachtigs , hetwelk nog vermeerderd wordt door den ernsligen , strakken blik. I)e armen en beenen worden ten laatste zoo mager, dat zij als het ware slechts uit huid en been bestaan. De buik is daarentegen zeer groot , hard , opgezet , en , door de uitwendige bekleedselen , komen de klieren van het darmscheil als koralen op het gevoel voor. De ziekte neemt hoe langer hoe meer de overhand , de kinderen schreeuwen onophoudelijk , hebben op den duur koorts, die eindelijk de krachten zoodanig ondermijnt , dat de lijder bezwijkt.

Gewoonlijk komt deze ziekte slechts bij kinderen uit de armste klasse des volks voor, voornamelijk door gebrek aan goed voedsel en nalatigheid in het zuiver houden. Slechts van tijd tot tijd ontmoet men dezelve ook in de meer voorname klassen der maatschappij. Uier moet men dezelve wijten aan de verkeerde wijze van opvoeding of wel aan het overvoederen der kinderen, waardoor het ligchaain niet in staat is, de groote menigte voedsel, die aangebragt wordt , naar behooren te verteeren , daartoe echter alle mogelijke krachten aanwendt, waarvan het gevolg is, dat hetzelve, even als of het niet gevoed werd , uitgeput 'raakt ; waaruit blijkt, dat door de beide uitersten dezelfde ziekte kan geboren worden.

Sluiten