Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar eenige jaren rekken kan , in het punt van genezing echter , geene der overige tegen deze ziekte aangeprezenö middelen overtreft.

Wij hebben alzoo de levertraan als een zeer vermogend middel tegen de klierziekte leeren kennen, en moeten hier nog even van de'rzelver kracht als wormdoodend middel, welke wij uit eenige waarnemingen hebben kunnen opmaken, gewag maken. Ofschoon de meeste oliesoorten dit vermogen in geringe mate bezitten , meenen wij echter, dat de levertraan, vooral door haren onaangenamen reuk en smaak, sterker op de wormen inwerkt. Daar er nu wel geene ziekte is , die meer tot het ontstaan van wormen aanleiding geeft, dan de klierziekte], zijn wij door dit middel in staat gesteld beide ziekten gelijktijdig met hetzelfde wapen te bestrijden.

B). De levertraan in de Engelsche ziekte.

Laat ons, vóór dat wij over het gebruik der levertraan in de Engelsche ziekte handelen , het beeld derzelve in het kort opgeven.

Als ziekte alleen den kinderlijken leeftijd eigen , worden niet alleen kinderen van meer gevorderde ]aren , maar ook pasgeborenen door dezelve aangetast. Behalve vele andere deelen des ligchaams zijn voornamelijk het hoofd , de ledematen en vooral de borst in deze ziekte lijdende. Be laatste heeft het vol-

Sluiten