Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gende voorkomen. In plaats van breed , ruim en plat is dezelve vernaauwd en aan beide zijden ingedrukt; door den grooten opgezetten buik, puilen de valsche ribben sterk vooruit. liet hoofd is meestal zeer groot. De beenen en armen zijn vermagerd , zoodat het kind niet in staat is op de beentjes te staan , veel minder te loopen ; kinderen die reeds geloop en hebben , zijn , wanneer zij door deze ziekte aangetast worden , spoedig niet meer in staat zicli voort te bewegen, zij willen op nieuw gedragen zijn, en schreeuwen als men hen op de voetjes stelt. De ruggegraat wordt bij de meesten naar buiten gekromd. Het gezigt krijgt even als in de klierziekte (met welke dezelve overigens naauw verwant is) oudachtige trekken, en inden buik zijn opgezette klieren voelbaar. Slaat men de beentjes naauwkeurig gade, dan zal men het gewricht des voets opgezwollen vinden , en boven deze zwelling zal men eene ligle kromming kunnen waarnemen. In minderen graad zal dit ook aan het gewricht van de hand zigtbaar zijn. W ordt aan het euvel in dien staat geen tegenstand geboden , dan worden de beenderen al langer hoe meer gekromd , de ruggegraat buigt al meer en meer door , de eene zijde van het ligchaain verheft zich geheel en al boven de andere, dat is: het ligehaam wordt scheef, de ribben worden op de eene zijde van het ligehaam meer naar binnen gebogen , waar-

Sluiten