Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er ontstaat door dezelve koorts, die meestal onder lievige aanvallen van koude te voorschijn treedt ; daarop volgt dan gewoonlijk een sterk zweet , dat somtijds eenige verligting van pijn aanbrengt. Ofwel er ontstaat eene lievige koorts, en gedurende dezelve zwellen allengskens alle gewrichten des ligchaams op en worden tevens heet en rood , de pijnen worden stekend , brandend , zelfs kloppend , en de zieke is, zonder de hevigste smarten , niet in staat zich te bewegen. Het is deze toestand, dien men meer bepaald rheumatische ontstekingskoorts noemt. Zij gaat , even als alle heete , spoedig verloopende ziekten, spoedig, heizij in genezing of in dood over. De genezing heeft plaats onder liet afnemen der koorts , onder herhaald menigvuldig zweet en de afzetting van een bezinksel in de pis. Dikwijls echter verdwijnen , na eene zoodanige crisis , de koorts en meer of minder de ontsteking , maar er blijven nog altijd rheumatische pijnen in de aangedane deelen terug, en deze nemen dikwijls een slepend karakter aan , of de ziekte laat verhoogde gevoeligheid des deels, en daardoor groolere aanleg tot dezelfde ziekte na. Wanneer het rheumatismus langen tijd in het ligchaam gehuisvest heeft , ontstaat er niet zelden uitstorting van een kleveiig vocht tusschen de spiervezelen , in de scheden der zenuwen en tusschen de banden der gewiichten. De ledematen worden al

Sluiten