Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze beide ziekte-toeslanden gepaard voor, en de erkenning is hier des te moeijélijker, naar mate de zenuwaandoeningen zeer dikwijls, en bij voorkeur , rheumatische gestellen aantasten. Ook hier zal men natuurlijk nimmer eene volkomene genezing door de levertraan kunnen bewerken.

De volgende gevallen getuigen van de kracht der levertraan in deze ziekte. liet eerste is door Dr. Moll op zijne eigene persoon waargenomen ; wij zullen hem derhalve hier zelf laten spreken.

Iste Waarneming. » In den jare 1826, gedurende de lente en den zomer" zegt hij , » aan herhaalde aanvallen van zenuwachtig rheumatismus, en vooral aan eene aandoening van de schenkelzenuw lijdende , nam ik in den herfst tol de levertraan mijne toevlugt. Naauwelijks had ik dezelve, tot drie eetlepels daags, gedurende eenige weken gebruikt , of de telkens ■wederkeérende pijnen verminderden in hevigheid , en ik bragt eenen zeer gelukkigen winter , onder het voortgezet gebruik daarvan , door , daarbij opmerkende , dat mijn zweet den eigenaardigen visehreuk had , mijn ligchaam in omvang toenam, en mijne overgroote gevoeligheid voor den invloed deikoude en der weersverandering , aanmerkelijk afgenomen was. Na derzelver gebruik allengs te hebben verzuimd en eindelijk (welligt ten gevolge van het hoogst ongeregelde gebruik) daarvan geen nut meer

Sluiten