Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voorkomen, wier schade helaas! door anderen zoude moeten gedragen worden.

Indien wij nu de woorden van Meissner , in 1844 met het volste regt uitgesproken, nagaan: » dat hij, die eenen geruimen tijd met opmerkzaamheid de vooruitgaande schreden der geneeskunde gevolgd heeft, als waar erkennen zal, dat er gedurende eene geringe tijdruimte oneindig veel tot hare volmaking geschied is, zoodut een naar evenredigheid slechts korte stilstand eene aa/merkelijke klove in onze kennis moet ten gevolge hebben," dan begrijpen wij al ligt, dat de vóór dien tijd geschreven werken niet meer diezelfde waarde kunnen bezitten, welke vroeger zelfs onschatbaar kon geacht worden. Indien wij verder van den genoemden Schrijver hooren : n dat slechts weinige jaren sedert het verschijnen der tweede uitgave van zijn werk verloopen zijn, maar dat er evenwel gedurende dit kort tijdbestek, zoo veel in het gebied der kinderziekten is voorgevallen, dat het hem bij de derde uitgave mogelijk geworden is, van eene menigte verbeteringen, scherpzinnige navorschingen en bevestigde waarnemingen gewag te maken", dan voelen wij ons gedrongen , om het bovenstaande niet alleen op den vooruitgang van deze afdeeling onzer wetenschap toe te passen, maar ook om eene hernieuwde aandacht te vestigen op den verbeterden arbeid van hem, die zich geen staan blijven veroorloofd heeft, doch, het wordend mangel aan zijn werk voorziende , mede voortgeschreden is met de kennis van anderen, ten einde hetzelve op nieuw op den top van genoemden tak der geneeskundige wetenschap te kunnen plaatsen. En waarlijk deze aandacht wacht stellige voldoening, wanneer wij uit des Schrijvers veelvuldige bewerking van hetzelfde onderwerp (Men lette op zijne Forschungen des neunzehnten Jahrhunderts im Gebiete der G., Fr. und Kinderkrankheiten , op zijne, vertaling van Dillard's Hlaladies des enfans nouveau-nés et dia mamelle , op zijne Physische Erziehung der Kinder in den ersten Lebensjahren, op zijn Künstliches Auffüttern der Kinder oder Ernahrung derselben ohne Mutterbrust enz.), wanneer wij, zeggen we, daaruit de waarheid zijner verklaring bevestigd vinden, dat hij steeds eene bijzondere voorliefde tot het streven naar de kennis der kinderziekten gevoelde ; wanneer wij hem, bezield met die bewezen voorliefde, van eene vijfen twintigjarige ervaring hooren gewagen ; — wanneer wij, na de lezing van de eerste bladzijden van zijnen arbeid, ons kunnen verheugen , in den ruimsten omvang leering te zullen ontvangen van den kinderlijken leeftijd, dal is, tan voor de geboorte af tot de manbaarheid toe , waardoor toch dit werk van dat van Billard, van Rilliet en Bartüez en van andere nieuwere Schrijvers zich onderscheidt.

Kan het thans, bij dit alles, iemand verwonderen, dat wij zulken arbeid van zulk eenen Schrijver beoefend hebbende, ook anderen tot gelijke beoefening aansporen? Men leze slechts de inleiding , welke de hygiëne, de algemeenc pathologie en therapie bij kinderen behandelt, waardoor alleen dit leerboek reeds zoo r,unstig bij Bressler's Kinderkrankheiten afsteekt; alsdan oordeele men hoezeer de Schrijver doordrongen is van de eigenaardigheden , die

Sluiten