Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reilen deze vei'kregene uilkomst tegen te spieken ot in twijfel te trekken. Verreweg grooter is de sterfte in de eerste weken des levens , en deze blijft aanmerkelijk tot na het tijdperk van het doorbreken der melktanden ; van dien tijd af wordt de verhouding gunstiger (v). Uit geelt ons aanleiding dit onderwerp Wonderlijk te behandelen ten einde de oorzaken optesporen, waaraan men deze grootc sterfte in de eerste jaien te wijten heeft.

ï.

ovek de oorzaken van de biiitbn verhouding grootb sterfte der kindeken gedurende het eerste levensjaar ( )•

Het is cene in bijna alle oorden van het beschaafde Europa sinds gemi.nen lijd bekende en door de statistieke opgaven van alle p aatsen genoegzaam bevestigde daadzaak , dat meer dan een derde 8edeelte ' P zelfs in ecnige landen bijna de helft der pasgeborenen in l.ct eerste jaar van hun zelfstandig leven weder de wereld verlaat (b). Men liecft getracht dit grootendeels te verklaren uit de teederheid dcr be^~ tuiping van het pas geboren kind en uit de groote veranderingen, welke het kinderlijk ligchaam in de eerste dagen ja reeds enje voornamelijk, in de eerste uren na de geboorte ondergaat. Men

Aan he't'ophouden van den bloedsomloop door de navelstreng {Ctrculatio Umbilicalis) en het ontstaan van den kiemen bloedsomloop

l<2) Aail°de, op het oogenblik der geboorte door eene insimktmatige en plotselijke beweging , plaatsgrijpende ademhaling.

(a) Men heeft berekend, zegt C. Girtanner in het laatst der vonge eeuw dat van duizend menschen 260 in liet eerste levensjaar sterven , eeuw, uj , ' . «a ilpt rlpr,le 24 in het vierde jaar;

80 bezwijken in het tweede , 40 m het üerae, n_ i n u j ,

in de eerste aclil jaren van het bestaan gaan 4l6 of bijna de heltt van het /relieele Fctal i-eborenen wederom ten gronde; in groote steden sterft !ïe helft van ïe kinderen voor het derde jaar. Met het voornaamste dezer opgaven komen de nieuwere gemiddelde bereken,ngen overeen Vert.

m Literatuur : Wilh. Rau, worin ist die unnatnrliche Sterbliehkcit der Kinder in ihrem ersten Lebensjahre begrundet, nnd wedurch kann dieselbe verhütet werden? Bekroonde prijsschrift. Bern , 1836. «• J■ "■ Lichlenstadl over hetzelfde onderwerp, bekroonde prijsschrift. Peters g, 1ori7 o _ E<1. Friedr. Frohbcen, over hetzelfde onderwerp bekroond , norpat 1837 . 8. — Hemr. Schmidt, over hetzelfde onderwerp, Wei-

mar, 1837. 8. ...

(B) VoWns Richerand, Bérard Sen., Sebastian Jun. en anderen schijnt dit P-etal te ruim genomen te zijn; de beide eerstgenoemden namelijk nemen na eene zorgvuldige berekening aan, dat bijna een vierde gedeelte der kinderen in de eerste elf maanden des levens van de aarde weggeruk

ordt • terwijl laatstgenoemde bet aantal stervenden in het eers e jaai tot het pet alle \ e n d e n stelt als 1 : 4 of 5. Deze opgave toch moet van zelf meer overeenstemmen met de vroegere woorden des Sehr.jvers , dat jets meer dan de helft der geborenen tol liet tiende levensjaar toe de^ weder verlaat.

Sluiten