Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aannemen , te zelden voor, dan dat men daaruit de al^cuéuw , uUc der pasgeborenen zoude kunnen verklaren, ohchoon zij, cvüc gewoonlijk op den erfelijken aanleg l.rastcmle voorl.eseluk to

ziekten, onze volle aandacht verdienen. Zonder tegenspraak au dc buitengewone sterfte der pasgeborenen voornamelijk af M fC °" " bare dwalingen , die bij de eerste behandeling derzelve en bij, de■[) sische opvoeding der kinderen door vroedvrouwen , moeder^ «PP8, sters begaan worden, welke wij dan ook^ncr nader zullen uiteenzet

1) Zeer dikwijls ligt de oorzaak Tan bet vroegtijdig stciven pasgeboren wicht in de verkeerde behandel,ng van de ™veklre , zelden onderbinden en doorsnijden dc vroedvrouwen dezelve, zoo het kind geboren is, zonder op de levensuitingen van lictz® di(j

ten , of acht te geven of de nieuwe bloedsomloop door de long ,

eerst na volkomene ademhaling en levendig schreeuwen van het k.nd

tot stand komt, behoorlijk heeft plaats gegrepen; »> het kiud van de bron , waaruit hetzelve tot nu toe het Hiervan is het onvermijdelijk gevolg, dat het ^

ondermijnd wordt, af dat, niettegenstaande het kindbegntadem halen cl (e schreeuwen, de ademhaling slechts onvo!J01™ ^ borst zich niet genoegzaam uitzet en ,de ,lonSc«llel;..|llct ^Jdc lucht gevuld worden, waardoor liet kind zwak blijft, en daar de g ringe hoeveelheid lucht, welke door de longen kan worden »Pocn^ niet toereikende is om liet bloed te verlevendigen of mei. anderewoo^ den niet fenocg zuurstof voor dit levensvocht bevat, sterft het

gewoonlijk spoedig: van daar dc voornaamsle oorzaak van de zoogenaa

zwakte of levenszwakte (zie dit hoofdstuk), waaraan zoo vele jo.iguc borenen in de eerste dagen na de geboorte sterven.

2) Vele pasgeborenen, voornamelijk als zi] na eene zeer spotdi, ,, durige of /.ware verlossing ter wereld gekomen zijn , worden daardo gedood, dat de vroedvrouwen dc juiste behandeling van de "n in zekeren zin elkander tegenovergestelde soorten van jd«J«dood n.c kennen, waarover in liet hoofdstuk over den schijndood brccdvoeii0 za

''^"EencTerde" oorzaak van het snelle en onverwachte sterven der kinderen is gelegen, in het nog zoo dikwijls plaats drukken van het hoofd, waardoor oude vroedvrouwen ^ behwibjkc ronding van het hoofd meenen te bevorderen, of waal.L°C J oude Heden, welke deze onverstandige en in vroegcrcn tijd algeirtec^^ handelwijze nog uit hunne jeugd kennen , worden aangezcy. wijs is door den Schepper het hoofd van het foetus zood.ung gevormd dat hetzelve uit verschillende bewegelijk met elkander verlwndeM beci^ deren bestaat, welke eenigermate over elkander kunnen Ge8t' hUj

den; daardoor wordt het mogelijk, dat, bij eene plaatshebbend ^ verhouding tusschen de wijdte van het bekken en de grootte . kinderhoofd, de geboorte van het kind nog dikwijls zonder "at®L' hetzelve geschieden kan, zelfs dan nog, wanneer de naauwte van het bekken al zeer aanmerkelijk is. liet hoofd vormt zich »a^J^ gevolge van deze inrigting naar de ruimte, door welke hetze Lentedreven; van daar komt het, dat vele, vooral goed gevoede km deren. gewoonlijk met een zeer langwerpig hoofd ter wereld komen. Paai

Sluiten