Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroorzaken. Belialve deze ontstekingszickten van de huid , iicinen wij niet zelden in het vroegste levenslijdperk cene waterzuchtige zwelling van dezelve waar,, welke buiten twijlel uit de door onreinheid belette huiduitwaseming deszelfs oorsprong neemt. De liuid bij bet kind is ongemeen veel werkzamer dan bij den volwassenen, heigeen men daaruit kan opmaken, dat te vroeg geboren kinderen , die de bun door den mond bijgebragfe voedingsmiddelen nog niet verdragen kunnen , dikwijls eenen geruimen tijd van baden (ie weten melk- en zemelbaden) kunnen blijven bestaan en gevoed worden ; het is toch meer dan waarschijnlijk, dat gedurende het baaimoederlijk leven, het embryo deszelfs voedsel gedeeltelijk uit bet. vruchtwater door de inzuiging der liuid, verkrijgt (e). In bijna gelijke verhouding tot de opslorping slaat ook de uitwaseming; daar derhalve de huid van het kindt-rlijk ligchaam ligt verontreinigd wordt, hetgeen alsdan verstopping der mondjes van de opzuigende en uitwasemende vaatjes len gevolge heeft, moet er zorg gediagen' worden, dat voornamelijk door laauwwarme baden (in het koele jaargetijde van 28°, bij heet weder daarentegen van 24" 11.), de stoornissen in genoemde verrigtingen worden voorgekomen, lloe weldadig over het algemeen baden op de kinderlijke bewerktuiging werken, kan inen daaruit afleiden, dat de onrustigste kinderen na het bad verscheidene uren lang rustig slapen. Bij bet baden moet men intusschen voorzigtig zijn, dat het niet in koude kamers of onmiddellijk na den slaap geschiede , of wanneer het kind uitwasemt, of wel kort na het lijdslip, waarop het kind voedsel tot zich genomen heeft. Na het bad dient voor snelle iildrooging en aankleeding met warm linnengoed gezorgd te worden. Onmiddellijk daarna mag het kind niet in de open lucht worden gebragt , omdat bet dan liet spoedigst koude vatten zoude, maar het moet te bed gelegd worden, welk bed natuurlijk bij koud weder ccnigzins moet verwarmd zijn. De aanwending van koude baden en koude wasscliingen is voor de tcedere pasgeboren kinderen ten allen tijde schadelijk , daar zij , zoo als reeds gezegd is, buitendien niet genoeg warmte bezitten, en hun nog een gedeelte daarvan door het koud water onttrokken wordt. Langzamerhand eerst vermindere men den warmtegraad van het water; men mag de kinderen alsdan echter niet te lang in het bad laten en men moet dezelve na een bad met warme doeken wrijven. Wij kunnen de vlijtige aanwending van baden niet dringend genoeg aanbevelen, en stemmen volkomen met J. A. ScraiDT9iün.ER (l) overeen, wanneer hij zegt: geen middel is zoo zeer in staat als het bad, om de in den vroegsten levenstijd zoo gewiglige vcriïgting der ontwikkeling

(e) Het kan ons doel niet zijn , den nog altijd voortdnrenden strijd over de opslorping van het liquor amnii door de huid , met den geheelen loeslcl der daartoe gebezigde wapenen , hier te ontwikkelen (zie hieromtrent J td' peau, llisloirc anulovi. etc. de l'oeuf humain, Brux., 1841, p. 147— dit zij slechts aangevoerd , dat, uit de werkdadigheid der huid na de geboorte, niet tot die voor dezelve te besluiten is , dewijl de natuur door de effolintie der epidermis in de eerste dagen des levens reeds genoegzaam aanloont, dat de huid tot haren nieuwen werkkring cene andere oppervlakte behoeft. Vert,

(1) Handlmch lur Miitler zur zweckmassigen Behandlung der Kinder lu den ersten Lcbcnsjahren. Fürtli, 18öi, 12. S. 88.

Sluiten