Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meermalen bezig gehouden, en Oi.livif.r (1) en Steimtz (2) stemmen met elkander overeen, dat men een kin! drie dagen lang al» pasgeboren beschouwen kan, binnen welke tijdruimte het aan het Iigchaam van het kind gebleven gedeelte van de navelstreng of afgevallen of ten minste verdroogd is (m).

Na het doorsnijden der navelstreng wordt het kind dadelijk in een warm bad gezet, hetwelk eenen warmte graad van 26—27° R. hebben moet, en de meest gepaste overgang is van de vroegere verblijfplaats van het kind tot het zelfstandig leven in de buitenwereld. Was het kind met veel kaasstol overtrokken, welke het water niet wegneemt, dan is het noodig, dat men te voren de huid met eene zachte olie , vet of ongezouten boter inwrijft, waarna dezelve spoedig verwijderd kan worden. In plaats van zeep bedient men zich met nut van weiten- of amandelzemelen , omdat door de zeep de teedere huid van het kind, nog meer echter de oogen, geprikkeld worden , uit welken hoofde men ook van zeer troebel rivierwater ferst de aardachtige bestanddeelen laat bezinken, of, waar men het krijgen kan, in plaats van hetzelve water uit zuivere vijvers bezigt. G. Cn. Oesterien (3) raadt, dekaasstof, die in zoo ruime mate het kind bij de geboorte bedekt, voor zoo verre dezelve niet gedurende het bad door het wasschen met eene zachte spons verwijderd wordt, op de huid te laten zitten , en eveneens in de eerste 24 uren het zuiveren van den mond, van de oogen, ooren en neus achterwege te laten , oindat de natuur zich van dit weldadig overtreksel bedient, om schadelijke prikkels van de huidoppervlakte verwijderd te houden, en men, door het reinigen van dezelve niet geweld, aanleiding geeft tot roosachtige ontsteking , geelzucht, oogontsteking en andere ziekten der pasgeborenen. Wij daarentegen zijn van oordeel, dat eene zachte en voorzigtige reiniging van de huid aanprijzing verdient, daar in het tegenovergestelde geval twee gewigtige verrigtingen van dezelve , de opslorping en uitwaseming onderdrukt worden , en de op de teedere huid verdroogende kaasstof niet minder prikkelend op dezelve werkt.

Na het bad moet het kind spoedig en zacht afgedroogd en gekleed worden. Dit moet natuurlijk in eene verwarmde kamer en met verwarmd linnengoed geschieden; want op het pasgeboren kind, hetwelk zich tot deszelfs geboorte in eene altijd gelijkmatige temperatuur bevond , werkt iedere koelere lucht nadeelig en spoedig ziet men gewoonlijk daarvan de gevolgen.

Meestal reutelen de kinderen onmiddellijk na de geboorte sterk en halen moeijelijk adem. Dit heeft vele geneeskundigen van vroegeren

(1) Aniiales d'hygiène publique. 1836, Oetob.

(2) Rust's Magazin der gesammten Heilkunde. Bd. LIII, Heft I.

(ia) Ook de gereglelijk-geneeskundige Bayard noemt de bepaling van Ollivier, om liet kind als pasgeboren te beschouwen, zoolang bij hetzelve het stuk navelstreng nog voorhanden is , en bet deze hoedanigheid te ontzeggen , als dit afgevallen is , zeer gemakkelijk , en verreweg te verkiezen boven het gevoelen van den Berlijnsehen Hoogleeraar Frorirp , dal voor den regter liet kind niet als pasgeboren dient te worden erkend, dan gedurende den lijd , waarin hetzelve de eerste zorgen der moeder nog niet heeft unlvangen , waarin het dns nog sangninolent is. Vert.

(5) Heidelberger klinische Annalen. Bd. VII , H. I. 1831.

Sluiten