Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijd er toe bewogen, het gebruik van braak- en laxeerslroopjes voor pasgeborenen intevoeren, welke ook nu nog zeer dikwijls worden aangewend ; zoodoende wordt het kind dadelijk bij deszelfs intrede in de wereld met geneesmiddelen verwelkomd, hetgeen volstrekt aftekeuren is. Het gerculel verdwijnt, nadat de kinderen diep ademgehaald en geschreeuwd hebben, waardoor het slijm in den mond gebragt wordt; geschiedt echter de ademhaling zeer moeijelijk, dan laat men het kind eenige droppels naphtha, of bij gebrek hieraan, eenige droppels koud water op de borst vallen. Laxeerslroopjes, toegediend met het doel om het darmkanaal van het meconium te ontlasten, zijn bij kinderen, die door hunne moeders gezoogd worden, geheel overbodig en nadeelig, daar de eerste weiachtige moedermelk reeds ontlasting verwekkende eigenschappen bezit (m). Slen wende dezelve slechts bij kinderen aan , die door eene niinne gezoogd worden, die reeds langen tijd de borst gegeven heeft en bij welke de melk reeds dikker en vetter is; of bij zulke kinderen , welke men zonder borst groot brengt.

Voordat de moeder haar kind aan de borst kan leggen, moeten altijd eenige uren verloopen, opdat zij eerst van de inspanning bij de verlossing tot bedaren zoude kunnen komen. Is het kind gedurende dezen tijd zeer onrustig en kan deze onrust door een weinig venkelthee niet ■weggenomen worden, dan zijn de bakers wel eens gewoon hetzelve pap te voeren, waartegen wij uitdrukkelijk waarschuwen. De ondervinding namelijk heelt ons geleerd, dat kinderen, aan welke men in de eerste dagen van hun leven reeds vast voedsel gegeven had, door de borst alleen, voornamelijk in de eerste maanden, als de melk nog dun is, niet meer kunnen verzadigd worden, en dat, indien men voortgaat hun dergelijk voedsel te geven, gewoonlijk spoedig eene gebrekkige spijsvertering, opzwellingen van klieren, klierziekte en dergelijke kwalen meer bet kind kwellen, zoo als men dagelijks gelegenheid heeft bij overvoerde kinderen waar te nemen.

Wat verder de behandeling van pasgeboren kinderen betreft, herinneren wij, dat men zorg drage, dat dezelve in den beginne niet op plaatsen gebragt worden, waar het helle licht hun in de oogen valt , voor dat het oog zich allengskens aan dien prikkel gewend heeft. Dezelfde opmerkzaamheid schcnkc men aan de kamer, waarin het kind huisvest, en aan de kleeding van hetzelve. Wat de eerste betreft, is het noodig, dat. dezelve matig verwarmd, de lucht in dezelve zuiver, noch door slof, noch door rook bedorven zij; wordt de kamer gelucht ol gcschrobt, dan moet het kind in dien tussclientijd in eene andere kamer gebragt worden , daar juist tocht, die zelfs de planten niet eens kunnen verdragen, en vochtigheid voor het kind allernadeeligst zijn. Ten opzigle van dc

(m) Deze geaardheid, zegt f/onoré C/uiillij, behoudt de melk tot dat de zogkoorls hare zamenslelling wijzigt; hij sommige vrouwen echter blijft deze purgerende werking der melk aanwezig, dan blijven tevens dc beslanddeelen van hot colostrum de heerschende. Hierdoor kan inliissehcn de gezondheid , en het leven der kinderen (door hel opwekken namelijk van eene voortdurende weiachtige en groene diarrhae) in gevaar gebragt worden , bijaldien geene andere zoogster voor het kind genomen wordt. Eene voorbijgaande ongesteldheid der voedster kan almede het zog tijdelijk deze geaardheid doen aannemen. Vcrt.

Sluiten