Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuur van den nicnsch wijkt daarin van die der zoogdieren af, dat deze gewoonlijk hunne tanden reeds mede ter wereld brengen, en dat tot hunne ligchamelijke vorming in het algemeen verreweg minder tijd {bevorderd wordt. De natuur blijft zich derhalve in dit opzigt overal gelijk en ondergaat slechts naar de verschillende bewerktuiging der schepselen eenige wijziging. Even als nu het dier, nadat het eenigen tijd voedsel van de moeder ontvangen heeft, langzamerhand al spelend ander voedsel begint te zoeken, gewenne men allengskens het kind andere spijzen tot zich te nemen , waarbij men echter bijzonder oplettend zijn moet op den toestand van deszelfs spijsverteringswerktuigen.

]\iettegenstaande de borsten uitsluitend door de natuur aan de vrouw gegeven zijn, om, na het bevallen , aan het kind het noodige voedsel tc verschaften, zijn evenwel niet alle moeders in staat, hun kind zelve te zogen; van dezulke, die slechts uit gemak of uit andere oorzaken, die haar slechts tot schande 3trekken , het zogen hunner kinderen nalaten , willen wij niet eens gewagen. Het zoude b. v. onvergeeflijk zijn, aan moeders, welke aan tering of eene andere borstziekte" lijden het zogen hunner kinderen toetestaan, daar aan den eenen kant de krachlen der moeder daardoor sneller zouden ten gronde gaan, en aan den anderen kant tevens dezelfde ziekte onvermijdelijk op het kind overgaat. En indien nu en dan geneeskundigen beweren , dat het zogen voor vrouwen, die aan borstziekten lijden niet nadeelig is, ja zelfs , dat het haar voordeel doet, ten minste eenen tijd lang het kind de borst te geven, dan geschiedt dit slechts om geene uitzondering op den regel te maken, dat iedere moeder haar kind met hare borst voeden moet; de ondervinding echter bewijst het tegendeel. Onlangs heeft dar» ook Schopff (1) geheel en al ons gevoelen omhelsd. Ook bij andere gewigtige ziekten, die minder gemakkelijk op het kind overgaan , moet men de moeder somtijds het zogen verbieden, omdat men te vreezen heeft, dat het kind zulk ongezond voedsel uit de moederborst zuigt , dat het niet gezond blijven kan , zoodat de kiem tot haar verderf reeds in de naauwelijks met leven bedeelde bewerktuiging zou worden opgenomen. Vooral zijn het de dyskrasiën (kwaadsappigheden) der moeder, welke het zogen der kinderen aan minnen raadzaam maken , in het bijzonder de dikwijls hoogst nadeelige klierziekte. Bij andere vrouwen is de tepel zoodanig gevormd, dat de mond van het kind denzelven niet omvatten kan , welke toestand meestal ontstaat ten gevolge van de aanhoudende drukking van een sterk toegehaald keurslijf, door hetwelk meisjes en vrouwen de borsten trachten opwaarts te drukken, waardoor zij echter de natuurlijke ontwikkeling der tepels beletten. AI verder geraken bij sommige vrouwen de tepels door het zogen zoo ontveld, dat het niet mogelijk is, het kind verder langs dien weg te voeden; ol wel er ontstaan verettering en verborgene abcessen in de borsten , welke het spoedig spenen van het kind noodzakelijk maken , daar het onverwachte, door het zuigen van het kind begunstigde inwendig openbreken van zulke abscessen , waardoor het kind etter inslikt, voor hetzelve binnen korten tijd gevaarlijk , ja zelfs doodelijk worden kan.

(1) Zie zijn werk, p. 17.

Sluiten