Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voel zweet, met plaatselijke ongemakken (1) of dezen of genen vorin der venerische ziekte behebt is ; verder onderzoeke men of zij niet aan vallende ziekte of andere vormen van krampaandoeningen lijdt, of zij geen liederlijk gedrag heeft, daar iedere opwekking der zinnelijkheid op de afscheiding der melk invloed uitoefent Wat de menstruatie der minnen betreft , is het voorzeker waar, dat volsappige meisjes en vrouwen , zelfs wanneer zij de regels hebben, dikwijls zonder nadeel voor het kind blijven zogen; de melk neemt echter alsdan in voedende kracht af, en bekomt het kind derhalve minder wel; van daar ook, dat geneeskundigen altijd aanraden zulke minnen niet te kiezen , hetgeen dan ook zekerder is. Heelt men vermoeden dat eene minne weder zwanger is , dan doe men dezelve oogenblikkelijk het kind spenen.

Somtijds treffen wij minnen aan, die alle opgenoemde vereischten bezitten , en desniettemin groeijen de kinderen niet; waarom Rosenstein raadt de melk te Onderzoeken. Die, welke niet te veel boterdeelen bevat , bij het afloopen in droppelvorui langs den nagel niet aan den vinger blijft hangen, in water gegoten eene witte wolk vormt, zonder onoplosbare draden daarin achter te laten , en welke eene naar het blaauwe zweemende kleur heeft, op de tong gebragt, den smaak van amandelen achterlaat, is de beste (p). Doch ook deze teekenen zijn bedriegelijk ; het zekerste middel is de min naar het uitzigt van haar eigen kind te beoordeelen. In den laalsten tijd heeft men groote opmerkzaamheid geschonken aan de scheikundige verhouding der melk , en vooral d'Abcet en Petit (2) hebben waargenomen, dat de melk, zal zij goed zijn, alkalisch reageren moet; dat echter de melk van vele minnen zuur is, en dat de door dezelve gezoogde kinderen aan braken en moeijelijke spijsvertering leden. Zij beschouwen derhalve de zure geaardheid der melk als tot vele ziekten en sterfgevallen bij kinderen aanleiding gevende, en raden derhalve aan , de melk altijd met lakmoespapier te onderzoeken , en wanneer dezelve zuur reageert, of eene andere minne te nemen , of de melk daardoor eene alkalische hoedanigheid te doen aannemen, dat men de minne geene zuren late gebruiken, en bij iedere keer dat zij drinkt eene halve of heele drachma hicarbonas sodae er bij te voegen. Na het bekendworden dezer onderzoekingen werden vele proeven daaromtrent genomen; en ook Dokné en Simon vonden de vrouwenmelk in den

(1) J. G. Colltn [Schmiclt's, Jalirbiicher der in-undansland. gesammlen Mcdicin. Bd. XXIV, p. 519) zag , ten gevolge van eene verborgene zweer aan den voet cener min, bij liet kind, dat zij zoog, eene huiduitslag geboren worden , die voor geen der aangewende middelen week , en eerst na het veranderen van min zonder geneesmiddelen genas.

(i') De hoeveelheid vaste kestanddeelen van het zog , varieert , volgens ïf üliler, tnsschen 10 en 15 pro 100, liet overige is water. De karakteristieke vaste bestanddeelen .zijn boter, kaasstof en melksuiker, waarvan de heide laatste zich in opgelosten toestand bevinden , terwijl de boter , uit margarine, elaine en hutyrine zaïnengesteld , in den vorm van ronde doorschijnende bolletjes van ongelijke grootte, nieerendeels kleiner dan die van liet bloed , en door een, welligt uit gestremde kaasstof beslaand omhulsel omgeven, in de melk voorhanden is. Buitendien beval dit vocht onder adderen nog melkzuur en melkzure zouten. Vert.

(2) Revue medicalc franc, et étrangèrc. 1839, Févr.

Sluiten