Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen gewoonlijk het geval is, wanneer de kinderen le vroeg vast voedsel gebruiken , hetwelk het darmkanaal nog niet naar behooren bewerken en voortdrijven kan, dan moet deze door klisteren bevorderd worden. Somtijds wordt ook door de zachte wrijving van het lijf niet de bloote hand stoelgang bewerkt. In lateren tijd, wanneer de kinderen loopen, en dus meer beweging hebben, ontstaat de stoelgang van zeil, zonder medehulp der kunst.

Doch niet alleen bij pasgeborenen en gedurende het zuigen worden grove misslagen met betrekking tot de voeding begaan, maar voornamelijk ook ten tijde van het spenen. Ook hier zoude men altijd zeker gaan, wanneer men slechts de natuur tot leiddraad nam, dat wil zeggen, wanneer men liet kind langzamerhand aan and r voedsel gewende, en de spijsverteringswerktuigen op deszells bearbeiding voorbereidde , zoo als dit bij de dieren altijd zonder nadeel geschiedt. Zeer dikwijls ziet men daarentegen kinderen tot het te voorschijn komen van onderscheidene tanden door hunne moeders of minne gezoogd worden, en dan op eenmaal spenen. De gevolgen van dit plotselijk veranderen van voedsel zijn spoedige vermagering, ziek worden van den spijsverleringsloestel, braking, doorloop, zuurvorming, het geheele hcir van ziekten der eerste wegen, opzwelling der klieren, vooral echterfcbris en tubes meseraica, klierziekte, engelsche ziekte en de dood. Alle deze onheilen kan men voorkomen, wanneer men zorg draagt, het kind nu en dan, terwijl het nog gezoogd wordt, aan andere spijzen te gewennen , zoo als ook het jonge zoogdier ander voedsel tot zich neemt, gedurende den tijd dat het. door de moeder gezoogd wordt. Zijn de werktuigen, die tot spijsvertering dienen, langzamerhand aan de opname van ander voedsel gewoon geraakt, dan geve men het kind al langer hoe minder de borst, waardoor men het dubbele voordeel verkrijgt, dat niet slechts bij de moeder de melkafscheiding langzamerhand afneemt en geene uit ophooping van melk ontstaande ziekten der borsten tc voorschijn komen, maar ook dat de kinderen gezond blijven, hetgeen bij plotselijke en onvoorbereidde onttrekking van het voedsel, waaraan het. kind tot dit tijdstip toe gewoon was, en het toedienen van volstrekt niet daarmede overeenkomende, in ieder geval van moeijelijker te verteren spijs, niet dikwijls het geval is.

V.

OVEK DE LIGCHA55KMJKE OPVOEDING VAN HET KIND IN DE EERSTE JAREN VAN DESZELS LEVEN.

Wij hebben hierboven reeds opgegeven, dat onmiddellijk na de geboorte van het kind, het warme bad de geschiktste overgang daarstelt van het leven binnen de baarmoeder tot het leven in de buitenwereld. Zal het kind zich voortdurend wel bevinden en behoorlijk groeijen, dan is het noodig deze warme baden van tijd tot tijd te herhalen , en wel in den beginne dagelijks, later echter ecnige malen in de week. Wordt het kind niet meer iederen dag in het bad gezet, dan zorge men dat de moeder of baker het ten minste dagelijks over het geheele ligchaam wascht, zoolang hetzelve gezond is , en niet aan verkoudheid, doorloop, o( aan eene der-

Sluiten