Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woonlijk slechts ecnige teugen, houden dan uit vermoeidheid op, en slapen vermoeid , maar niet verzadigd in. Eindelijk ontbreekt het ook aan liet onrijp geboren kind aan de bron ter onderhouding der noodige warmte , en daarom vinden wij , wanneer wij niet voor kunstmatige verwarming van hetzelve zorgen , de ledematen altijd koud.

Door de te vroegtijdige geboorte verloor het kind de voor hetzelve geschikte verblijfplaats ; deze moet men zien te vergoeden door liet kind niet zulke dingen te omgeven, welke geene drukking op de teedere huid uitoefenen, door voor eenen gelijkmatigen warmtegraad te zorgen en op de verrigting der huid acht te geven. Wij bereiken dit doel , wanneer wij bet kind voor alle drukkende en naauwe kleedingstukken behoeden, door liet in weeke en gezuiverde wol te leggen; verder door het kind met warme doeken te bedekken , en alles te verwarmen , dat hetzelve omgeeft , ten einde het voor verkouding en iedere afwisseling van temperatuur te-beschutten; en eindelijk door het vlijtig te baden, omdat bet kind, dat eigenlijk nog langeren tijd in het vruchtwater had moeten liggen, de baden ten hoogste noodig heeft. Nemen wij verder de teederlieid der huid in aanmerking en bedenken wij , dat het kind tevens door de huid gevoed wordt, daar deze bij het foetus veel werkzamer is dan bij den geboren mensch , dan worden wij daardoor opmerkzaam gemaakt, de baden zoo in te rigten, dat de huid door dezelve niet geprikkeld wordt, maar dat zij zacht en voedend zijn. Men begrijpt dus gemakkelijk, dat de bijvoeging van zeep lot dezelve nadeelig is, en dat. wij ons in plaats van zeep-, liever van inelkbaden bedienen; ol ten minste van dezulke, die voor een gedeelte uit melk beslaan.

Verder moet voor eene doelmatige voeding van het kind worden zorg gedragen , en als zulke verdient de moedermelk ol de borst eener min , die nog jong kraams is, de meeste aanbeTeling. Ileeft eene min reeds langeren tijd gezoogd , dan is hare melk niet meer tot voedsel voor het pasgeboren kind geschikt , omdat zij te voedend en voor het teedere pasgeboren kind onverleerbaar geworden is. Heeft het kind reeds kracht genoeg, 0111 de melk zelf uit de borst te ztiigen. dan is dit het best, doch men moet daarbij veel geduld hebben, omdat het kind te zwak is, aanhoudend te blijven zuigen, en na eenige trekken altijd weder eenen tijd lang rust. Is bet kind nog niet in staat zelf te zuigen , dan moet de moeder of min hetzelve de melk in den mond drukken. Daar echter deze wijze van toediening van voedsel zelden toereikend zal zijn om het kind te verzadigen en in het leven te behouden , wende men tevens voedende , vooral melkklisteren aan, en giete het een weinig verdunde koemelk of zeer slappe venkelthee met koemelk in den mond. Ook hebben onderscheidene geneesheeren voorgeslagen , ontijdig geboren zwakke kinderen in verseh geslagte , nog wanne dieren te leggen , en waar de gelegenheid daartoe voorhanden is , is het raadzaam , daarvan gebruik te maken.

Ten derde moet men op de luchtgesteldheid acht geven, zoowel met betrekking tot derzelver warmtegraad, als tot bare zamenstelling. liet foetus leeft, zoolang het zich in de baarmoeder bevindt, in dezelfde gelijkmatige temperatuur; het moet derhalve ons streven zijn, hetzelve ook na de geboorte onder denzelfden warmtegraad te laten voortleven. Dien ten gevolge moet de kamer, waarin zich het kind bevindt, altijd tot op 17 of 18° 11. verwarmd worden , bij dag zoo wel als des nachts,

Sluiten