Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dierziekten geen oogenblik mag uit het oog verliezen. Met» boude alles van het ligchaam van het kind Verwijderd , dat prikkelend op het zenuwstelsel werken kan , omdat door de groote prikkelbaarheid, de terugwerking niet kan berekend worden. Verkeeren de hersenen eenmaal in eenen geprikkelden of opgewekten toestand, dan volgt ook spoedig een sterke toevloed van bloed naar het hoofd, die het leven ligtelijk in gevaar kan brengen ; uit dien hoofde zorge men allijd door alleidende middelen en het koel houden van het hoofd, om dezen aandrang van bloed tegen te gaau. Eindelijk heeft de aanzienlijk grootere hoeveelheid vloeistoffen in de bewerktuiging van het kind, in vergelijking tot de vaste bestanddeelen, en de welige reproductie in dit levenstijdperk ten gevolge, dat, wanneer door ontsteking ergens een prikkel ontstaat, er gewoonlijk uitstorting volgt, hetgeen voorzeker de ongunstigste uitgang is. Dit in aanmerking genomen, is het raadzaam bij aandoening van het hoold, altijd tevens op het darmkanaal te werken , waardoor men den prikkel van liet hoofd afleidt; van daar dan ook dat men gedurende het tanden krijgen der kinderen het minst zieh behoeft ongerust te maken , wanneer de tanden onder eenen ligten doorloop doorbreken , omdat daardoor de gedurende dit ontwikkelings-proces naar het hoofd plaatsgrijpende toevloed van sappen door de natuur zelve gematigd wordt. Verder spruiten uit deze eigendommelijklieden der kinderlijke bewerktuiging voor den geneesheer nog cenige zeer in acht te nemen regels voort:

1) De geneesheer zij zeer voorzigtig met zijne voorzegging in kinderziekten, daar de uitgang dikwijls aan dien met volkomen zekerheid verwachten , tegenovergesteld is.

2) Bij onzekerheid in de onderkenning , is het, zoo als bij kinderziekten in het algemeen, beter te weinig dan te veel te doen.

3) Bij het voorschrijven van geneesmiddelen , zoowel als van diëet en oppasssing , vermijde de geneesheer alles, dat het vaatstelsel zoude kunnen opwekken, omdat in het tegenovergestelde geval de uitgang meestal en zeer spoedig eenen ongunstigen keer neemt.

4) Bij alle, vooral heete kinderziekten schenke men de grootste opmerkzaamheid aan het verdwijnen of te voorschijn treden van een of ander verschijnsel, daar, bij het dikwijls zoo snelle verloop der heete kinderziekten, het wezen zoo spoedig verandert, dat daar, waar men een oogenblik te voren met grond eene spoedige beterschap voorzag , eensklaps liet grootste levensgevaar zigtbaar wordt.

Even als het wedervoortbrengende , zenuw- en bloedvatenstelsel van het kind geheel en al van dat der volwassenen afwijkt, verschillen ook de overige deelen des ligchaams onderling in de jaren der kindschheid en in die van denmannelijken leeftijd. Wij hebben reeds opgegeven, dat de beenderenminder stevig zijn, en men ziet duidelijk dat het proces der beenvorming eerst begonnen , en b. v. in de pijpbeenderen van het kind nog niet afgeloopen is , daar de gewrichtshoofdcn nog uit eene weeke , kraakbeenige massa bestaan. Natuurlijk moeten in verhouding tot de beenderen ook de zich aan deze vasthechtende spieren zwakker dan op latercn leeftijd zijn , en derhalve ook minder kracht hebben om zich zamen te trekken (mi).

(dh) Gedurende den kinderlijken leeftijd gaan niet alleen in liet spierweefsel van liet organische, maar ook van het animale leven groote prikkelbaarheid inet geringe krachtuiting gepaard ; van liier de zoo ligt op-

Sluiten