Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven of te hevige vormingsdrift, vooral wanneer deze gepaard gaan met eene zeer verhoogde werkdadigheid van liet bloedvatenstelsel en Ie prooien rijkdom van het bloed aan stolbarc lympha, het organismus ziekelijk kan worden aangedaan , zoo dat hetzelve wei degelijk gevaai loopt; maar ook in dit geval is een al te ingrijpende geneeskundige behandeling onpassend. Prikkelende middelen zijn, zoo als ligt le begnjpenis hier ten eenenmale verderfelijk-, daar zij het minst met de naluui strooke'n, wier streven liet is, iedere le hevige vormdrift op eene tegenovergestelde wijze onschadelijk te maken. VV ij nemen namelijk in liet tijdperk van het tanden krijgen dikwijls hevige koorts met sterke bloedopstijfing naar het hoofd, schitteren deroogen, slaapzucht, aanvallen van kramp enz. waar; welke toevallen de naluur gewoonlijk zelve, en wel door vermindering en afleiding van de te groote massa van sappen ja zelfs door afleiding en vermindering van de verhoogde prikkelbaarheid zoekt te verwijderen of ten minste te matigen; doordien zij met dit doel andere verschijnselen, b. v. eene vermeerderde afzondering der speekselklieren, voornamelijk echter eene onbeduidende diarrhoe opwekt. Ook ontstaat er afleiding op de huid, in den vorm van een onschadelijk huiduitslag. De afkeer van het kind van alle voedende spijs en liet onophoudelijk verlangen naar koele dranken toont den geneesheer het doelmatige der ontstekingwerende dieet aan.

Hieruit blijkt derhalve, dat de gedurende de ontwikkeling in de kinderlijke bewerktuiging voorkomende verschijnselen meestal zonder gevaar zijn, en de natuur zelve zoo veel mogelijk zoekt, dezelve vcor het ligchaani onschadelijk te maken; dal zij echter ook tot eene ongewone hoogte kunnen stijp-en, zoodat zij tot ziekte aanleiding geven, of eindelijk zich met andere ziekten verbinden. Zijn de verschijnselen niet lievig, dan blijve de geneesheer slechts rustige waarnemer; hij trachte andere ziekten, welke met dezelve mogten gepaard gaan, te keeren, en pogc vooral niet direct hulp aan te brengen , maar late alles aan de natuur over. Stijgen de verschijnselen tot eene wezenlijke ziekte, dan zij de geneesheer voorzigtig in zijne behandeling , grijpe niet te diep in , en volgc dien weg, welken de natuur in ligte gevallen pleegt in te slaan: Inj jreve b. v., om ons door een voorbeeld duidelijker te maken, bij aandoeningen van het lioold der kinderen, in het tijdperk van het doorbreken der tanden, die gewoonlijk uit verstopping ontstaan, verkoelende purgeeimiddelen, daar de natuur zelve langs dien weg gewoonlijk afleidt; en daar, waar de gedurende de tandontwikkeliug aanwezige doorloop te hevig en te verzwakkend wordt, trachte hij denzelven te matigen , niette onderdrukken enz. Ontstaan eindelijk gedurende een ontwikkelingsproces andere ziekten, dan moeten deze bij de behandeling vooral in aanmerking komen ; men poge alsdan ieder stelsel tot dien trap van vitaliteit te doen stijgen of te doen dalen, welken het tot het bewerken der veranderingen noodig heeft.

Met betrekking tot de ontwikkelings-processen bij het kind hebben wij nog bovendien opmerkzaam te maken, dat dezelve door alles, hetgeen plaatselijk of algemeen de werkdadigheid van het ligchaam verhoogt , verhaast worden , waaruit men de noodzakelijkheid inziet, van de kinderen gedurende dezelve niet te veel voedende ol wel prikkelende spijs en drank te geven, en iederen sterken indruk van de zintui-

Sluiten