Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen zoo veel mogelijk verwijderd te houden. Reeds oefenen eene zeer groofff warmte der lacht en koortsbewegingen eenen zoodanigen invloed op de ontwikkeling uit, en gewoonlijk zien wij gedurende het verloop van heete ziekten , de tanden spoediger dan gewoonlijk doorbreken , hetgeen tot de nadeelige dwaling heeft aanleiding gegeven, dat men de koorts als het gevolg van het landen krijgen beschouwde. Aan den anderen kant wordt de ontwikkeling door alles vertraagd , hetgeen de bewerktuiging verzwakt, b. v. door slecht voedsel, doorloop, klierziekte, engelsche ziekte , atrophie , waterzucht, enz. Meermalen hebben wij in den tijd van twee jaren bij zulke zwakke kinderen ter naamver nood drie of vier snijtanden zien te voorschijn komen.

Eindelijk moeten wij den geneeskundigen , bij het behandelen van kinderziekten, de groots!e voorzigligheid en eene zeer naauwkeurige beoefening van de kinderlijke bewerktuiging aanbevelen , omdat de ziekteverschijnselen , wanneer zij niet door den zieke worden opgegeven en beschreven, altijd eenigermale twijfelachtig zijn, des te meer echter, omdat de onderkenning door eenige andere , nog nader te beschouwen eigendommelijkheden van de kinderlijke bewerktuiging moeijelijk gemaakt wordt.

lloe werkdadiger enkele stelsels van het organismus in de verschillendelevenstijdperken van het kind zijn, hetgeen , b. v. vooral in de eerste jaren met het zenuwstelsel en wedervoortbrengingstelsel het geval is , des te grooter is ook de vatbaarheid voor het opnemen van icderen middellijken zoo wel als onmiddellijken prikkel. Dsze groote vatbaarheid nu veroorzaakt, dat de ziekelijke stemming van een werktuig of van een geheel stelsel zeer spoedig in de naburige werktuigen of in de met de aangedane in naauwen zamenhang staande stelsels , ingelijks eenen ziektetoestand opwekt. Deze onderlinge invloed der weefsels op elkander , welke voornamelijk uit de teederheid van het kinderligchaam te verklaren is , isjuist de oorzaak, dat de onderkenning zoo moeijelijk wordt (mm).

Deze medelijdendheid, welke tusschen de verschillende bewerktuigde stelsels in den teederslen leeftijd van het kind , het duidelijkst wordt waargenomen, lost met betrekking tot de kinderziekten nog menig raadsel op. Hieruit blijkt, waarom door ziekelijke stemming van een werktuig of stelsel, in zeer korten tijd een ander of zelfs meerdere medelijdend kunnen worden aangedaan. Daar nu echter deze medelijdendheid geheel en al van de ziekten in andere stelsels afhangt, een lijden in den spijsverteringstoestel derhalve zoowel storingen in de verrigtingen van de zenuwen en de hersenen, als eene primaire hersenaandoening eene ziekte der spijsverteringswerktuigen kan te weeg brengen, is het voor den geneesheer dikwijls moeijelijk te onderscheiden , welk lijden idiopatisch, welk sympathisch zij , of in welk stelsel hij de grondoorzaak te zoeken heeft. Deze vatbaarheid tot het opnemen van prikkels is ten tijde der ontwikkelingsprocessen het grootst, en daarom worden zoo dikwijls andere werktuigen of stelsels in die tijdperken mede aangedaan. Het is dus de pligt van den arts in dergelijke gevallen met zijne geneeskundige voorschriften zeer voorzigtig te zijn, daar ook in deze tijdperken,

(mm) Deze moeijelijkheid in de onderkenning moet bij de menigvuldige complieatien der ziekten nog grooter worden, wanneer, volgens Rilliet en Barihez, dezelfde ziekte een verschillend aanzien krijgt, naar gelang zij primair of consecutief ontslaat. Vert.

Sluiten