Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misvormd is , cn zich niet behoorlijk ontwikkelen kan ; zulke kinderen lijden gewoonlijk aan eene inoeijelijke ademhaling en zijn aan asthma (isehe catarrhen cn hypostatische longontstekingen onderhevig. Kan het kind op de eene of andere zijde niet goed liggen, beweegt het bij het ademhalen de neusvleugels, en is het niet in staat, diep in te ademen, dan is gewoonlijk een ontstekingachtig borstlijden aanwezig. Naar Pieper heeft er alsdan eene respiralio sub in trans plaats, daar de slootswijze geschiedende inademing door dc uitademing reeds in het midden wordt afgebroken, voor dat de lucht in alle de longcelletjes dringen kon. Löbiscü heeft een middel gevonden, om dc kinderen diep te doen ademhalen, en den adem te doen inhouden ; dit geschiedde namelijk , zoodra hij dezelve onder dc armen vatte , om dezelve opteligten of vasttehouden , ot zoodra hij de ribben in den streek van liet middelrif eenigzins tegen elkander drukte. Verder zoude, naar L's waarnemingen, het menigvuldig zuchten in uitslagkoorlsen dikwijls eene gevaarlijke wending der ziekte verkondigen. Volgt op de langzame inademing eene spoedige uitademing, dan duidt dit eene geweldige storing in de longen, door hepatisatie van het longweefsel, of sterke bloedophooping aan. Ontstaan er tusschenpoozingen in de ademhaling dan hangen dezelve gewoonlijk van storingen in den bloedsomloop af. Staat de hik met dc ademhaling in verband, dan is eene ontsteking van gewigtige ingewanden in de nabijheid van het middelrif in koud vuur overgegaan, en de dood zeker. Ook pleegt op eenen kouden, kwalijk rickenden adem de dood te volgen. Men moet intusscheri niet over liet hoofd zien , dat de hier medegedeelde afwijkingen in de ademhaling wel eens van een of ander toeval kunnen afbangen; derhalve is het noodig, wanneer men zich niet vergissen wil den gezondheidstoestand van het kind in het algemeen, alsmede de uitkomsten der auscultatie of percussie inet de waargenomen verschijnselen te vergelijken, want somtijds is slechts verkoudheid of verstopping in den neus, aan inoeijelijke of gestoorde ademhaling schuld.

Met dc ademhaling slaat in het naauwsle verband het schreeuwen der kinderen; door hetwelk de eerste als liet ware wordt aan den gang gebragt. Men onderscheidt ook bij het schreeuwen de in- en uitademing (xx). De laatste maakt het eigenlijk geschreeuw uit, en is doorgaans zeer lang gerekt, terwijl de eerste zeer kort, somtijds naauwelijks verneembaar is, of van eenen scherpen toon begeleid wordt, die daardoor ontstaat, dat de lucht met snelheid door de als het ware krampachtig vernaauwde stemspleet dringt. Reeds uit het eerste geschreeuw van het kind, onmiddclijk na dc geboorte, kan men opmaken, dat het kind sterk cn dc ademhaling volkomen is, of dat de longen nog gedeeltelijk in dcnzeltdcn toestand als bij liet foetus verkeeren. Een sterk , schel en onafge-

(xx) Wij achten het niet doelloos, hij herhaling de aandacht te vestigen op den dubbelen oorsprong van dit geluid; vele der eigenaardige klanken immers , die bij de ademhaliug of het schreeuwen of hoesten bij kinderen en ook bij volwassenen worden waargenomen , worden bepaaldelijk door inademing, of liever, gelijk Billarddit aanduidt, door dc reprise vcroorzaakt, zoo als b. v. liet geluid van het kraaijen eens jongen haans bij kinkhoest volgens Billard cn Jurine, voornamelijk daardoor te weeg gebragt wordt. J'ert.

Sluiten