Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«aak.van dit geschreeuw in eenen toestand van opgewektheid of in verhoogde gevoeligheid. Ontstaat het geschreeuw door honger of dorst, dan wordt het het gemakkelijkst gestild; dat echter hierin de oorzaak ligt, leidt men af, wanneer het kind zich met geopenden mond heen en weder draait, en voor een oogenblik rustig wordt, wanneer men den vinger of een ander met den tepel overeenkomstig voorwerp in deszelfs mond brengt, op welken het dadelijk begint te zuigen. Schreeuwt het kind door eene der opgegeven oorzaken hevig en aanhoudend, dan hoopt het bloed allengskens in de longen, in de regter hellt van het hart en in het geheele aderstelsel zich op; van daar de blaauwe kleur der huid, vooral in het gezigt cn de ledematen; op deze wijze komt bij kinderen somtijds eene oogenblikkelijke asphyxie voor, die men aanduidt door de uitdrukking: het kind blijft in zijnen adem; — in dit geval moet men op alle mogelijke wijzen, door verstrooijing, voedsel, muzijk enz. het kind zoeken tot rust te brengen.

liet laat zich niet altijd duidelijk onderscheiden uit welke oorzaak de pijn ontstaat; en toch is het ten opzigte van het geneesplan noodig zulks te weten. Somtijds ontstaan ten gevolge van de groote prikkelbaarheid van de kinderiijke bewerktuiging verontrustende verschijnselen , kramp en pijnen , die tot het schreeuwen aanleiding geven, zonder dat cr op de eene of andere plaats van het ligchaam iets, wat tot dezelve aanleiding zoude kunnen geven, kan worden opgespoord; zoodat men in twijfel staan kan, of kramp of ontsteking de oorzaak van het geschrei is. In die gevallen moet men bedenken, dat de pijn, uit kramp ontstaande, meestal plotselijk ontstaat, en iu den beginne tusschenpoozend of ten minste nalalend is, en dat de teekenen van ontsteking, als hitte, roodheid, aandoening van het hoofd, dorst cn dergelijke meer naar verhouding gering zijn. Aug. Scüöpff (1) merkt echter te regt aan , dat kramp zeer ligt met ontsteking gepaard gaat , en dat men derhalve op de tusschenpoozingen der pijn niet kan vertrouwen (yy) , daar somtijds eene ontstekingachtige aandoening achter dezelve schuilt. Ook moet men , al heeft men wezenlijk een krampachtig lijden opgespoord, met het onderzoek voortgaan , omdat het somtijds gebeurt, dat kramp en ontsteking tegelijk, maar in verschillende deelen des ligchaams aanwezig zijn , en men door het vinden der eerste somtijds gevaar loopt, de laatste over het hoofd te zien.

Wat nu lut verschil in toon van het schreeuwen zelf aanbelangt, noemt Billard hetzelve onvolkomen, wanneer de stem hetzij bij het uitstooten of bij het intrekken der lucht onhoorbaar wordt. Het laatste heeft niets te beduiden, want het bewijst slechts , dat het kind bij het schreeuwen niet al de spierkracht gebruikt, die het bij het inademen ten dienste staat, en dat de lucht ten gevolge daarvan zonder geraas

(1) Jahresbeitrag zur praktisehen Medicin und Chirurgie in Kinderkrankheiten vom Pesther Kindcrspitale. Pesth. 1841 8 S. 50.

(vy) Niet altijd is in dergelijke gevallen eigenlijke kramp aanwezig doordien sommige ontstekingen bij jonge kinderen zulk eenen tussehenpoozenden vorm aanbieden , dat men dezelve voor intermitterende zenuwziekten houden zoude. Het bij het kind voorliecrscbcnde ligtelijk in niedeaandoeninfi getrokken zenuwstelsel maakt de verklaring hiervan gemakkelijk.

Sluiten