Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,1c pil on het linnengoed eenen roodachtigén, ster k gekleurdeu rand achterlaat , dan bevat de pis veel piizuur, en het kind is geneigd tot het vormen van pisgruis. Is de urine, die onder dezelfde pijnlijke verschijnselen {reloosd wordt, bleek, dan is er kramp van dc pisblaai aanwezig, die

meestal na het vatten van koude, verstopping of bij lievige winderigheid ontstaat, of er heeft ontvelling aan de uiterste opening der pisbuis plaats. Bij prooterc kinderen is uit de pis meer op te maken; m koortsige ziekten wordt dezelve bij deze donkergekleurd, en vertoont zich bij alfemeene klierziekten , wormen en verslijming van dc darmen waterachtig In ontstekingsziekten wateren dc kinderen, zelfs wanneer zij veel drinken, uiterst zelden. Dit geldt voornamelijk van de hydrocephalus acutus in welke korten tijd voor de uitstorting m de hersenholten de geloosde pis nog een krijtachtig bezinksel vertoont; gedurende het beloop van heete uitslagziekten kondigt de zeer geringe p.safsche.ding gewoonlijk cene ongunstige verandering aan (Lobiscd).

liet zweet is gewoonlijk bij pasgeboren kinderen niet merkbaar Door verwarming van de kleederen en het bed wordt deze afscheiding echter aanmerkelijk vermeerderd, waardoor almatting en het uitbreken van miliaria, die het kind pijn veroorzaakt en belet te slapen , ontstaat. In het tijdperk van het tanden krijgen, wanneer een sterke aandrang der sappen naar het hoofd plaats heeft, pleegt, ook liet hoofd bu.tengewoon sterkte zweeten , vooral wanneer hetzelve op vederen kussens ligt; deze voortdurende werkdadigheid der huid kan misschien veel tot het ontslaan van hoofdzeer, melkkorst, natheid achter de ooren, enz. bijdraren. Ook bij grootere kinderen komt niet zelden aanhoudend een rijkelijk zweet aan het hoofd voor; dit heeft gewoonlijk bi, diegene plaats, die aan klier- en engelsche ziekte en atrophie lijden. Uit de onvoorz.gtirre onderdrukking van het natuurlijk en ziekelijk zweet wordt eene groote menigte van hoogst gevaarlijke ziekten geboren; derhalve moet men door passende kleeding van het kind, verwarming van de kamer en het vermijden van snelle afwisseling van temperatuur deze zoeken te voor-

k°Eendelijk moet ook nog dc slaap van het kind worden gadegeslagen. Pasgeboren kinderen , vooral te vroegtijdig geborenen slapen bijna voortdurend en worden slechts onrustig, wanneer zij zich bevuild hebben ot voedsel behoeven. Allengskens vermindert de slaap induur; altijd eci er slapen kinderen nog meer en vaster dan volwassenen. Wanneer kinderen gezond zijn, moet de slaap gerust zijn; wordt het kind dikwijls wakker, schrikt het in den slaap op en geeft het eenen hengen schreeuw, dan is of een koortsige toestand aanwezig, of het kind lijdt aan winderigheid en moe ij el ij ke spijsvertering. Men moet echter daarbij in het oog houden , dat zeer ievendige kinderen niet zelden door droomen verschrikken , vooral gedurende het tanden krijgen, als wanneer de toevloed van sappen naar het hoofd sterker is. Een bovenmatig lange en verdoovende slaap wordt meestal als het kenteeken van eene op handen zijnde ol reeds begonnen ziekte beschouwd, en vergezelt dikwijls bij heele ziekten de hitte der koorts. Volledige slaapzucht nemen wij bij sterke congestien naai liet hoofd; bij hersenontsteking en na plaats gehad hebbende uitstorting in de hersenholten waar; somwijlen is dezelve het gevolg van verdoovende reukmiddelen of van het gebruik van eene narcotische stof. De te-

Sluiten