Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dc olieachtige zaadmelken zijn niet genoeg te waarderen, wanneer de olie versch is. Zij verminderen niet slechts den prikkel, zoodat men dezelve met groot voordeel in verbinding met nitruin toedient, hetwelk tevens daardoor deszelfs schadelijke bijwerking op de maag grootendeels verliest, maar brengen ook duidelijk nut aan in alle ontstekingachtige, pijnlijke aandoeningen, vooral van het darmkanaal , b. v. in pijnlijke aandoeningen door wormen veroorzaakt, doorloop, die uit eene tot ontsteking neigende gesteldheid van het slijmvlies der darmen ontstaat, (met andere passende middelen verbonden) in strangurie bij krampen, kolijken, darmkronkeling, bij ontstekingachtige catarrhen, enz. Bij gelijktijdig gastrisch lijden moest men de olie-emulsien niet dan nadat de eerste wegen gezuiverd zijn, aanwenden. Eindelijk heelt de olieachtige zaad melk ook nog het nut, dat zij voor onderscheidene middelen , b. v. voor de iniddenzouten en onllastingsuuddelen [üenna , Rheum), eenigermate een corrigens is. _

Na de zaadmelken verdienen in dergelijke gevallen, dc slijmige, inwikkelende middelen, b. v. Decoct. rad. gram., althaeae, amandelmelk , havergort, rijst- en gerstewater, saleb, melk , enz., vermelding Zij zijn vooral heilzaam bij kinderen, bij welke het darmkanaal lift o-eprikkeld wordt, waarop men bij de groote neiging tot stuiptrekkingen en ontstekingachtige aandoeningen van de weivliezen vooral te letten heeft. Het meest prijst C. W. Hufeland deze middelen aan , in die bevallen, wanneer de oorzaak van den prikkel dieper ligt, met het zenuwstelsel naauw verbonden of zelfs niet te verwijderen is , zoo als bij eenifc vlugtigc en psorische scherpten , tandprikkel enz. Hier blijven zij ons dikwijls als de eenigste middelen over, bieden de geneeskundige natuurkracht, op welke wij alsdan het meest moeten vertrouwen, de beste hulp , en geven aan dezelve eene gunstige rigting. Ook zijn zij nuttif bij doorloop, waarbij zoo ligt het natuurlijk slijmig overtreksel van het darmkanaal verloren gaat. Tevens begunstigen deze middelen de voedinf welke in ziekten der kinderen zoo spoedig kwijnende is, buitengemeen. Den grootsten naam als voedend middel heeft tegenwoordig het zetmeel uit den pijlwortel {arrow-root, uit de westindische plant Maranta verkregen). Het is volgens Tortcal een doelmatig voedingsmiddel, hetwelk de kinderen niet ligt tegenstaat, het voedt ligt en spoedig , zoodat het vooral in het herstellingstijdperk van zware en langdurige ziekten met voordeel aangewend wordt; het is verder het beste middel tot versterking van zwakke , klierachtige en atrophische kinderen, en verdient, ten minste als adjuvans , bij lieeschheid, verkoudheid en kramphoest te worden aangewend. De bereiding wordt door Prof. Wendt (in Koppenhagen) opgegeven , als volgt: Men doet eenen theelepel arrow-root in een porseleinen schaaltje , voegt er zooveel koud water bij , als noodig is , 0111 met de arrow-root eene deeg te vormen , op welke men dan onder voortdurend omroeren een kopje kokend water (of melk of vlecschnat) giet, en het geheel zoo lang koken laat, tot het de dikte van eene ligte gelei heeft aangenomen. Daar het arrow-root aan deszelfs voedende en inwikkelende eigenschappen, nog eene zachte stoelgang bevorderende werking paart, is het bij slepende diarrhêeen niet tot gebruik geschikt (qqq) ; hier verdient de saleb de voorkeur.

(qqq) Tot de kenteekenen van het onvervalschte arrow-root behoort, dat het niet zoo wit en veel fijner gekorreld is dan de overige soor-

Sluiten