Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lillccrd water wordt toegediend; het zal wormmiddelen innemen, wanneer men dezelve in den vorm van chocoladekoekjes geeft, hel zal Sal. Ammoniac , Nitrum en dergelijke middelen niet afwijzen , wanneer zij in eenigzins zoetgemaakte slijmerige afkooksels, zoo als men deze tot drank bezigt, worden gemengd. Slechts met sterkruikende zelfstandigheden vinden wij meer zwarigheid , zoo als b. v. met kampher. l)e zoo dikwijls gevolgde methode, om het kind den neus toetehouden en liet daardoor tot slikken te dringen, moet afgekeurd worden, daar door dezelve , vooral bij heete ziekten , door de ontstaande onrust van het kind , groot nadeel kan worden aangebragt. Zijn de kinderen reeds eenigzins ouder, dan kan de geneesheer door eene vriendelijke toespraak, ot waar dit niet helpt, door beloften tot zijn doel geraken; heeft hij echter iels beloofd, dan moet hij het ook nakomen, want de geneesheer mag zijne zieken nooit aanleiding (ot het geringste wantrouwen geven.

Is eindelijk de geneesheer er ep bedacht, het kind enkele voorkomendheden te bewijzen , waar het geschieden kan, billijke wcnschen van hetzelve te vervullen; denkt hij er op, wanneer een kind eenen drank tegenstaat, eenen anderen, zoo mogelijk aangenameren voorteschrijven; staat hij hetzelve , waar zulks geschieden kan , eenen gebraden appel of eene geliefkoosde spijs toe , dan brengt hij het somtijds bij overigens vriendelijke behandeling zoover , dat het zieke kind zich op zijn bezoek verheugt, dat het hem meer gehoorzaamt dan de ouders zelve, ja dat het zich door hem zelfs bloedzuigers laat zetten , waartoe het door iemand anders op geene mogelijke wijze te brengen is. Niet zelden hebben wij zelve bij kinderen lavementen gezet, omdat zij dit van geene andere persoon wilden toelaten , en hebben daardoor zeker nooit aan onze eer te kort gedaan. De geneesheer zoeke altijd hulp aantebrengen; hoe hij zulks doe, is om bet even; geen weg, waardoor hij tot zijn doel geraakt, wanneer dezelve slechts inet de grondstellingen der wetenschap strookt, strekt hem tot schande. Dikwijls hebben de ouders zelve ons gevraagd: hoe vangt gij het toch aan, dat de kinderen u zoo liefhebben , en alles van u dulden en afwachten? Het antwoord op deze vraag ligt geheel en al in het gedrag , dat de geneesheer, zoowel ten opzigte van het gezonde , als van het zieke kind aanneemt; het ligt in de liefderijke bejegening van het kind , in het blijven volharden in zijne eenmaal aangekomene handelwijze, in een woord , in 'al hetgeen wij hierboven hebben opgegeven. Geen geneesheer beschouwe deze wenken als onbeduidend. In het praktische leven ontdekt men spoedig, wie voor kinderdoktor geschikt is, en wie niet.

Sluiten