Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer talrijk en verschillend zijn de misvormingen der ledematen; itr enkele gevallen ontbraken deze geheel of gedeeltelijk, in andere was het getal derzelve vermeerderd*. Somtijds vond men slechts een beginsel van ledematen en aan het uiteinde van dezelve eenen enkelen of eenige vingers, welke somtijds niet geheel onbewegelijk waren; of de arm of het been eindigde in eene stomp zonder hand of voet, of er was een abnormaal getal vingers of toonen aanwezig ; dikwijls' ontbrak aan den eenen of anderen vinger een lid, welke misvorming zelfs bij meerdere generatien achtereenvolgend werd waargenomen ; of eenige vingers waren vast aan elkander gegroeid.

Ook aan de uitwendige oppervlakte van het ligchaain, vooral aan de huid , ontbreekt het niet aan gebreken in de vorming. Zoo komen b. v. vleezige uitwassen zelfs in het gezigt voor, waardoor dit geheel mismaakt wordt, — of tegennatuurlijke vergroeijingen der ledematen met het ligchaam. In andere gevallen heeft men eene afwijkende kleur der huid en eene buitengewone groeikracht van het haar waargenomen (1), of de placenta met den sehedel of den buik van het kind vast vergroeid aangetroffen (x.vi). Zeer gewoon zijn voorts de moedervlekken , welke Jürg (2) daarvan afleidt, dat de bloedvaten der huid verwijd zijn, of zich in groot aantal op eene enkele plaats der huid bevinden; zonder de waarheid hiervan in enkele gevallen te bestrijden , moeten wij intusschen hierbij opmerken , dat niet zelden de huid door en door, voornamelijk het re te Malpighi, gekleurd voorkomt , welke kleur Osiandkr (3) van eenen graad van ontsteking of van een plaatselijk verbrandings-proces afleidt. Voor Jorg's gevoelen pleiten daarentegen de onderzoekingen van J. Wardrop (4), welke eene moedervlek uit eene menigte takken vond zamengesteld , in welke zich vele groote bloedvaten vereenigden. In een geval was Wardorp zelts genoodzaakt, uit hoofde van eene moedervlek, welke ten gevolge van eenen daarop aangehragten slag buitengewoon in grootte was toegenomen, de earotis te onderbinden, hetgeen 1| duim boven het sleutelbeen geschiedde , en waardoor genezing bewerkt werd. liij de operatie barstte het gezwel en stortte acht pondbloed uit. Bij het des anderen daags verrigte wegsnijden van de huid moesten twaalf slagaderen onderbonden worden.

Van bijzonder gewigt en belangrijk zijn de dubbele misgeboorten, van welke, men verschillende soorten aantreft. Zoo koinen b. v. vruchten voor, welke hij eenen enkelvoudigen romp en enkelvoudige ledematen , twee hoofden, en bij een enkelvoudig hoofd twee rompen heb-

(1) Gratzer, in. op cit. S. 238.

(xvi) Steinmetz vond , bij vergeefsehe pogingen tol den partus , een rijp, maar dood kind, welks reglei schouder inet de uterus vergroeid was ; de moeder, welke, na een lialf uur in barensnood verkeerd te hebben , stierf, had na de zesde maand eene stompe pijn, te gelijk niet de bewegingen des kinds, in den onderbnik waargenomen. Vert.

(2) Handb. zum Erkennen und Heilen der Kinderkrankb. S. 324. — Vergel. Gratzer , in op. cit. p 237.

(3) Salzburger ined-chirurg. Zeitung. 1818. lid. IV. S. 47.

(4) Medico-cliirnrg. Transactions, publisbed by the Medical and chirurgical Society of London. 1822. Vol. XII. p. 1.

1

Sluiten