Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

) verder zoodanige, die naar Ki.eix Jan us misgeboo rlBit

genoemd worden , en bij welke twee hoofden met het achterhoofd zijn ineengesmolten. Buitendien komen er ook misgeboorten voor, bij welke tevens de romp dubbel is. Jfij deze treft men nu eens drie , dan vier bovenste ledematen aan, en beide ligcliamen zijn hetzij met de ruggegraat, of met den buik , of de borst aan elkander gegroeid. Bij deze soort van mcensmelting komen de meeste werktuigen in ieder ligchaam afzonderlijk, eenige echter als tot beide behoorende voor, en ofschoon ook al meermalen een van deze kinderen op eenen anderen tijd huilt, drinkt of slaapt dan het andere, heeft evenwel natuurlijker wijze de dood van het eene kind altijd den ondergang van het tweede ten gevolge. Somtijds blijft een van deze kinderen in deszelfs ontwikkeling terug; van daar komt het, dat somtijds een volwassen mensch aan zijn ligchaam een uitpuilend klein onvolmaakt ontwikkeld kind draagt. — De merkwaardigste dubbele misgeboorte beschreef Carüs (1); in dit geval schenen twee vruchten met de buik-, borst-, hals- en aangezigtsoppervlakte als het ware in elkander geschoven. Volgens ons inzien is het niet te miskennen, dat hier, ten gevolge van de naauwe ruimte, twee vruchten in de eerste maanden der zwangerschap met elkander vergroeid waren. J. F. Meckel (2) daarentegen beweert, dat deze soort van misgeboorten het gevolg is van eene te groote energie der vormkracht, en derhalve het tegenovergestelde van de voortbrengsels door gestoorde ontwikkeling. Prociiaska zoekt de oorzaak van het ontstaan van zulke monsters in eene zieke kiem; v. Lenüossek (3) echter schrijlt dezelve insgelijks aan de ineensmelting van menschelijke vruchten in het vroegste vormingstijdperk toe, ja welligt reeds op het oogenblik, dat de bevruchte eijeren zich van den eijerstok losmaken en door de ■tubae Fallopianae heengevoerd worden.

Nog veel minder te verklaren dan het ontstaan van de dubbele misgeboorten schijnt de intrafoetatie of het verschijnsel, dat in een foetus of ook wel in een reeds geboren kind een tweede foetus gevonden wordt, hetgeen des te meer in het oog viel, toen men het tweede foetus inde meeste gevallen in het ligchaam vaneenen knaap aantrof. Verscheidene geneeskundigen hielden het verschijnsel voor eene superƒ oetatie; andere beschouwen het als tegenhanger van de voortbrengsels door gestoorde vormkracht; nog anderen meenden het raadsel door het aannemen van het indringen der kiemen op te lossen. - I)e plaatsen van het kinderlijk ligchaam, waarin men een tweede foetus vond, zijn verschillend; gewoonlijk bevond liet zich echler in de holte van den onderbuik, aan de maag en den twaalfvinger gen darm, het colon trausversum, in het kruis, onder de lever en in den balzak. Ie verklaren , op welke wijze de intrafoetatio plaats heelt, is volstrekt niet mocijelijk , wanneer men in aanmerking neemt: 1) dat in een menscheiijk ei, even goed als in de kern van de eene ot andere vrucht, eene dubbele of liever twee kiemen kunnen aanwezig zijn, van welke de

(1) In. op. cit. 1 Abtli. S. 219. Vergelijk over alle deze misgeboorten : IHeissner Forselmng. des 19 Jahrhund. 111 ond IV Th.

(2) Handb. der path. Anatom. Bd. II. Abtli. I. S. 1.

{3) Mediein, Jalub, des k. k. öslerreicb. Slaates. Bd. VI. H. 2. 1822.

.

Sluiten