Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziet men bloederig slijm, en de navelstreng heeft ongehouden te Moppen. De oppervlakte van het ligchaam is daarbij warm, en het vleesch hard oj> het gevoel. De kinderen zijn meestal groot, goed gevoed, en de wortel van de tong sluit gewoonlijk vast tegen het gehemelte 'aan.

De oorzaken van den schijndood zijn in deze drie vormen verschillend. De eerste ontstaat gewoonlijk uit belette terugvloeijing van het bloed uit liet hoofd , zoo als dit hij drukking op de navelstreng of op den hals, mjeene, door omsnoering om den hals van liet kind Ie korte navelstreng l)ij krampachtige zamentrekking van den mond van de baarmoeder om denzelven , verder bij drukking op het kinderhoofd voor en gedurende de geboorte, ten gevolge van een le naauw bekken, of uit hoofde van den tevens met het hoofd voorliggenden arm , of bij drukking door instrumenten , en bij het inwendig hoofdbloedgezwel, wanneer liet onder den schedel uitgestorte bloed de hersenen drukt enz. het geval is, en deze toestand biedt voorwaar eene groote overeenkomst aan met de apoplexie ot dcszells voorboden. De tweede vorm is meer door zwakte i'ekenmerkt en wordt gewoonlijk aangetroffen bij kinderen van zwakke en uitgeteerde moeders, na ziekten gedurende de zwangerschap, vooral wanneer dezelve de reproductie zeer afstemden en het zenuwstelsel der moeder aangrijpen , derhalve na alle koortsige en zoodanige ziekten der moeder welke met een aanmerkelijk verlies van sappen gepaard gaan. Verder wordt deze soort van schijndood dikwijls hij kinderen waai genomen , wier moeders zich aanhoudend in eene vochtige koude lucht hadden opgehouden, of gedurende de zwangerschap veel verdriet gehad, ol hare krachten bovenmatig ingespannen hadden. Ook knn deze vorm uit een gebrek in een der deelcn van het ei en door ei,"endommelijke ziekten van het kind zijn ontsiaan nemen.

Gedurende de geboorte kunnen er insgelijks omstandigheden plaats grijpen welke de asphyxia pallida kunnen doen geboren worden, namelijk bloedverlies van het kind , vooral door het afscheuren van de navelstreng, (welke Camron tamelijk eenzijdig als de enkel mogelijke oorzaak van den schijndood aanneemt), en gewelddadige uitrekking van het 1 uggemeig. Verder kan onrijpheid van het kind of te vroege scheiding van den moederkoek van de baarmoeder schijndood ten gevolge hebben" zoo als ook verkouding van het kind gedurende de geboorte, vooral bij bil-, knie- en voelgeboorlen, wanneer het onderste gedeelte van het ligchaam uit hoofde van denlangzamen voortgang der verlossing, reeds landen tijd geboren is , voor dat het hoofd van het kind zich ontwikkelt, de kamer niet behoorlijk warm was , en het kind niet door het omslaan van warme doeken voor koude beschut werd.

Eindelijk kan ook de oorzaak van den schijndood in het kind zelf liggen. Aanleiding hiertoe geven gebreken in de gesteldheid van de organen , die in het ei bevat zijn, afwijkingen in de bewerktuiging en aangeboren zwakte der vrucht, te sterk bloedverlies van dezelve , plaatshebbend voelbaar gebrek aan zuurstof , en diepe, door de afgenomen werkdadiglieid van het hart (ten gevolge van mechanische of dynamische storingen in den bloedsomloop , zoo als bij , door drukking op de navelstreng en door verkouding van de oppervlakte van het ligchaam opgewekten krampachtigen toestand der huid, uithoofde van welken het bloed met geweld naar de groolere vaatsfainmen gedrongen wordt) ontslaae llaauwte.

Sluiten