Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borsten derzelve, ccncn zachtcn hartslag waar, die bij liet voortgezet zuigen al langer hoe meer in kracht toenam, tot dat liet schreeuwen volgde; vroeger had reeds Üisoiïmkaux dit middel aangeprezen.

liet zacht wrijven van de oppervlakte des ligchaains moet daartoe dienen, om liet in het hart en in de groote vautstainmen opgehoopte bloed meer naar de oppervlakte des ligchaains te leiden , doordien deze en de zenuwen der huid door het wrijven geprikkeld worden. In den beginne moet, men ook dit middel zeer voorzigtig aanwenden , omdat een onbehouden te werk gaan de nog aanwezige zwakke levensvonk ligt zoude uitdooven. lot dit wrijven rekenen wij ook het sterk borstelen van de voetzoolen, door middel van eenen borstel, hetwelk voorzeker bij pasgeborenen gewoonlijk spoedig terugwerking opwekt.

liet blijven behouden van de verbinding tuss'ehen moeder en kind 111 alle de gevallen van asphyscia pallida, met het dQel, deze hoewel slechts zwakke levensbron nog zoo lan0- voor het kind te bewaren, lot dat liet gelukt, de ademhaling aan den gang te brengen. Het overijlde doorsnijden van de navelstreng is altijd'nadeelig, in dit geval echter zeer gevaarlijk. Zelfs in die gevallen, waar de moederkoek tegelijk met de geboorte van het kind zich van de baarmoeder losmaakt en tot aan den uilgang van het bekken gedaald is , laadt (jApuros , het verband niet optehelïen , maar moederkoek en navelstreng in een warm bad te leggen, waarbij men zich overtuigen kan, hoe de vaten nog kloppen, en zich afwisselend zamentrekken , hetgeen schijnt te bewijzen, dat de nageboorte voor het koud worden en de afscheiding van het kind nog met leven bedeeld is , en er nog gemeenschap lussehen dezelve en het pasgeboren wicht plaats vindt. Wel heeft Gardieïi, steunend op de niet te verdedigen stelling , dat zoolang de navelstreng klopt, dikwijls de geringe, voor het beliond van het kind zoo noodzakelijke, hoeveelheid bloed wegstroomt, en de ondoorgesneden navelstreng aan vele der intestellen pogingen tot behoud van het leven, inden weg staat, voorgesteld, de navelstreng dadelijk doortesnijden, en heeft Colomde (1) hem daarin regt gegeven; maai-men behoeft niet te vreezen , dat wetenschappelijk gevormde genees- en verloskundigen daardoor zullen worden aangespoord, de tot heden toe gevolgde verstandige handelwijze te laten varen (xxii).

(1) De la délivrance. Thèse soutenue h la faculté de médéeine de Paris. 1854 , par L. Fr. i)I. Colombo.

(ïxii) Wij voor ons kunnen niet onvoorwaardelijk tegenspreken de denkwijze van Gardien en Colombe, vooral met betrekking tot die asphviia palbda, waarbij de placenta te gelijk met de vrucht uitgedreven wordt. Het is eene physiologisclic daad/aak, dat de slagaders zelve, wegens derzelvcr prikkelbaarheid , in grootere mate en langer werkzaam zijn dan de aders; van daar de ledigheid der eerste en opvulling der laatste na den dood. Daar nu de slagaderen liet bloed uit de vrucht aanvoeren, zoo moet er in het genoemde geval, onzes erachtens, meer bloed naar de placenta ai-, dan uit de placenta aangevoerd worden , hetgeen bij asphyxia pallida, bijaldien er wezenlijke zwakte aanwezig is, moet worden vermeden. In het algemeen zij men opmerkzaam of' de asphvzia pallida uit ware zwakte ol uit onderdrukte levenskracht haren oorsprong neemt .let doel der behandeling toch staat in de beide gevallen lijnreut iepen over elkander. V„„, ö

Sluiten