Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haling behoorlijk tot stand komt, kan genezen worden; terwijl dezelve anders in andere ziekten (vergroeijng van liet longweet'sel of slepende blaauwzucht) of in den dood (door apoplexie , suffocatie, bronchitis en pneumonie , of atrophie) overgaat (xxv).

De voorzegging is ongunstig, want gewoonlijk sterven deze kinderen spoedig na de geboorte , zonder dat men de oorzaak van deze zwakte heeft kunnen opsporen. Daar ia alle de gevallen , waarin deze zwakte der pasgeborenen het gevolg was van eene slechte voeding of van het verlies van vochten, de dieet grootendecls alleen beterschap vermag te bewerken, moeten wij zorg dragen , het kind warmte, voedsel, en versterkende middelen, altijd echter naar evenredigheid van deszells zwakte, in behoorlijke mate, te doen toekomen. De drievoudige reeds door ons aangeduide wijze van voeding moet hier aangewend worden , daar gewoonlijk met de algemeene zwakte het zinken van de spijsverteringskracht gepaard gaat, en het in de maag gebragte voedsel niet behoorlijk zoude worden verteerd. Wij laten derhalve, behalve de moedermelk, het kind ook nog klisteren van melk toedienen en het dagelijks ten minste tweemalen in een melkbad zetten, hetwelk bij de zoo groote werkdadigheid van de opslorpende vaatjes van de kinderlijke bewerktuiging (vooral onmiddellijk na de geboorte) groot voordeel aanbrengt. Spuwt het kind de moedermelk weder uit , dan trachte men de maag te versterken, hetgeen door uit- en inwendige middelen geschiedt. Tot de uitwendige middelen behoort het zachte wrijven van de maagstreek, inwrijving van muskaatbalsem, of het op de maag leggen van eene kleine aromatieke pleister; terwijl wij het kind inwendig een ligt aftreksel van kaneel toedienen , of, hetgeen bij algemeene zwakte nog beter is, hetzelve eenige malen 10 tot 15 droppels goeden (niet jongen) wijn ingeven. Kunstmatige voedingsmiddelen zijn volstrekt aftekeuren; alleen de moedermelk moet hier worden toegediend , daar zij door hare bestanddeelen het best voor het kinderlijk ligchaam geschikt is, en derhalve ook het best verdragen wordt. Eidojers, welke zelfs sterke kinderen in de eerste weken naar derzelver geboorte niet verdragen , hetgeen ons de ondervinding dikwijls bewezen heeft, mogen hoogstens in den vorm van lavementen aan het kind worden toegediend.

In enkele gevallen wordt het braken der pasgeborenen door ophooping van taai slijm in de maag voortgebragt, hetgeen de spijsvertering en voeding der kinderen verhindert; in dit geval pogen wij zoo spoedig mogelijk de verwijdering van het slijm door toediening van een braakmiddel te bewerken.

Afzonderlijke beschouwing verdienen voorts die gevallen, waarin de levenszwakte het gevolg is van onvolkomene ademhaling (xxvi). Het is

(xxv) Tot de eigendommelijkheden der ateleclasis behooren , volgens Friedberg, de stuipen, welke vaak een einde aan liet leven maken. Deze doen zich alsdan eerst niet tusselienpoozingen , daarna remitterend voor; de aanvallen verminderen wel in hevigheid , maar nemen toe in duur en volgen elkander sneller op; de ademhaling wordt al langer hoe moeijelijker en oppervlakkiger en houdt ten laatste eenige minuten gelieel op , om nog eens zwak aan te vangen en eindelijk, bij eenen nieuwen paroxysmus , den doodsnik te geven. Fert.

(xivi) Als onderscheidingsleckeu van de uit die oorzaak ontstaande zwakte,

Sluiten