Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een kind in het water zinken , hetwelk tot vier dagen na de geboorte geleefd had. Ook Kopp(1) geeft op, dat longen, hart en thymus van een te vroegtijdig geboren kind, hetwelk intusschen verscheidene uren geleefd had, in water zonken. (In hoeverre zulks de bewijskracht van de longenproef in twijfel brengt, en in dit opzigt vooral voor den geregtelijken geneesheer van belang zijn moet, hebben wij reeds op eene andere plaats (2) uiteengezet). In zeldzame gevallen is het uit hoofde van een aangeboren organisch gebrek der longen niet mogelijk, dat de ademlialiug volkomen tot stand komt; zoo vond b. v. Berst (3) de longen van pasgeboren kinderen dikwijls ziekelijk veranderd ; Briciieteau (4) in dier voege met tuberkels doorzaaid , dat zij hard op het gevoel waren, en K. E. Hasse (5) bewijst, dat in sommige gevallen eene verwisseling met pneumonitis neonatorum kan hebben plaats gehad (xxvii).

Bij de lijkopening vindt men een gedeelte der longen verhard, de longcellen ingevallen, het longweefsel donker gekleurd, en met één woord in dien toestand, welken men hepalisatie der long noemt. In water gelegd, zinken de vaste gedeelten der long naar den bodem. Verder vindt men de longcellen niet zelden door gestolde lymplia vergroeid ; van daar dat later door de kunst, b. v. door het droppelen van koud water of naphtha op de borst, eene sterkere uitzetting der longcellen niet kan worden bewerkstelligd. Even als de longen zich nu niet behoorlijk ontwikkelen, blijft ook het hart in den foefaaltoestand, dat is de ductus B o t al li en het eironde gat, die na de geboorte vergroeijen moesten , blijven open , het slagaderlijke en aderlijke bloed vermengt zich met elkander, de bloedsomloop blijft derhalve ongeregeld. Door dezen ongeregelden bloedsomloop en het daaruit voortvloeiende stollen van het bloed worden niet alleen de genoemde met de blaauwzucht overeenkomende verschijnselen voortgebragt, rnaar sterven ook de kinderen spoedig.

Om de ademhaling der pasgeborenen behoorlijk tot stand te brengen en zooveel mogelijk te bevorderen , bedienen wij ons van de volgende middelen: wij droppelen koud water of naphtha op de borst , daar de ondervinding leert, dat door deze middelen de borstkas verwijd en de volkomene uitzetting der longen bevorderd wordt. Wij borstelen, de voetzolen , om het kind tot huilen te brengen , omdat aanhoudend en krachtig gehuil de luchtwegen van het opgehoopte slijm bevrijdt, en bet indringen der lucht in de longcellen gemakkelijk maakt, waarbij

(1) Jahrbueh der Staalsarzneikunde. IX. Jahrg. 1816.

(2) Forschungen des '19. Jahrhiinderts. III Th. S. 90.

(3) Neue medicin. Jahrbüeher des k. k. österr. Staats. Bd. III. St. 1. 1826 S. 149.

(4) v. Siebold's Journ. fiir Gehurtshiilfe. Bd. XI. St. 2. S. 361.

(5) Specielle pathol. Anatomie. Bd. I. Abth. 2. Leipzig, 1841. 8.

(xxvii) Uit de opsomming der verschillende ziekten en gebreken , welke

een en hetzelfde gevolg hebben, namelijk de genoemde zwakte der pasgeborenen , blijkt van zelf, dat deze laatste slechts als verschijnsel is aan te merken, welker oorzaak men zoo naauwkeurig mogelijk moet trachten op te sporen , om de behandeling niet verkeerd in te rigten; het is b. v. duidelijk, dat prikkelende middelen, inwendig toegediend, zwakte, uit inwendige ontstekingslocstanden ontstaande, moeijelijk zullen genezen. Vert.

Sluiten