Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te regt opgeeft, meestal eene zwarte sugillatie onder liet pericraniun?, die zich somtijds tot het weefsel van het been zelf, alsmede op de platen der galea uitstrekt. Uit de plaats, waar zich dit gezwel bevindt, tan men altijd de ligging van het kind gedurende de verlossing opmaken. Hesselbacii (1) merkt aan, dat men bijna bij alle doodgeboren kinderen tussehen het beenvlies en de schedelbeenderen uitstortingen van bloed of bloedwater aantreft, hetgeen, bij levende kinderen, tegelijk met het hoofdgezwel, gewoonlijk spoedig opgeslorpt wordt, doch in aaumerkelijken graad aanwezig zijnde, het bloedgezwel vormt, lietzelfde gevoelen, dat namelijk het hoofdgezwel , wanneer de opstijging van bloed naar het kinderhoofd gedurende de verlossing zeer aanmerkelijk is, tot hoofdbloedgezwel overgaat, kleeft ook Osiander d. J. aan.

liet hoofdgezwel is gewoonlijk geheel van gevaar ontbloot, en wij zien hetzelve gewoonlijk na korten tijd weder volkomen verdwijnen , zonder dat wij eenige poging tot deszelfs genezing gedaan hebben. Komt het hoofdgezwel met eene andere kwaal verbonden voor, b. v. met overelkanderschuiving der hoofdbeenderen, of met het bloedgezwel, over hetwelk wij straks zullen handelen, dan rigt zich de voorzegging naar de laatstgenoemde kwalen. Met betrekking tot de genezing heeft de geneesheer slechts weinig te doen , daar de kwaal evenmin gevaarlijk wordt, als langen lijd aanhoudt. Zal het hoofdgezwel echter niet te veel in omvang toenemen, omdat naar verhouding van dezen de drukiing op de hersenen meer of min sterk is, dan verdient vooral het nemen van voorzorgen aanbeveling. Tegen verbrokenc verhouding tussehen het hoofd en het bekken, is wel is waar weinig te doen; intusschen kan de verloskundige alsdan even als bij zeer langdurige en zware verlossingen , het hoold van het kind voor verdere drukking, welke misschien gevaarlijk zoude kunnen worden, door aanwending van de tang behoeden. Buitendien kan men nog op tweeërlei wijzen het hoofdgezwel voorkomen, vooreerst, doordien men zoolang mogelijk do waterblaas bij de verlossing in haar geheel houdt, omdat dit de verlossing zelve gemakkelijker maakt, en de drukking op het hoofd matigt, ten tweede, door dat wij de vastheid en onrekbaarhtid van de uitwendige geslachtsdeelen, zoo als men dit bij zeer bejaarde, voor de eeistemaal barenden waarneemt, door lenigmakende baden en vettige inwrijvingen zoeken te verminderen. Slechts in zeer hardnekkige gevallen, wanneer bet hoofdgezwel buitengemeen groot is, en niet spoedig tot verdeeling schijnt te willen overgaan, zoeken wij door aromatieke omslagen de opslorping te bevorderen. liet doelmatigst zijn drooge kruiden , daar bij de fomentatien het kind ligt verkouden raakt, liet aanhoudend gebruik van omslagen met warmen wijn of brandewijn kunnen wij niet goedkeuren, daar het kind door dezel\e verdoofd wordt, hetgeen voor het hoogst teedere en prikkelbare zenuwstelsel van hetzelve gevaarlijke gevolgen hebben kan.

Slechts in enkele gevallen verdeden zich de hoofdgezwellen niet, te weten, wanneer zich eene groote hoeveelheid vocht onder de hoofdbekleedselen heelt opgehoopt, welke zich door het gevoel van vochtfolving te kennen geeft. Neemt de hoeveelheid van het opgehoopte vocht na de geboorte, zelfs bij het gebruik van aromatieke middelen, door

(1) Ilandbucli fiir gcrichtliche Aerzte und Wundarzte. 1819. S. ö'S.

Sluiten