Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

►openingen ter grootte van een nieuw vijfstuiverstuk aan beide zijden van den angulus frontalis als product van gestremde vorming waar; en Ai.uf,rs (1) zag, ten gevolge van een zoodauig gemis van been, in verscheidene gevallen huematomtt ontstaan. Door Rainer s bewering, welke J. J. L. Lang (2) mededeelt, dat liet hoofdbloedgezwel meestal bij kinderen wordt aangetroffen, wier lials door de navelstreng omsnoerd was, is volstrekt niets bewezen; want naar alle waarnemingen, welke wij van omsnoering der navelstreng bezitten, zoude deze hoogstens als aanleiding gevende oorzaak in aanmerking kunnen komen. Wij zouden ons derhalve aan diegenen moeten aansluiten, die de oorzaken van het ontstaan van deze kwaal als onbekend beschouwen , indien ook de nieuwste onderzoekingen aangaande de structuur der scliedelbeenderen bij pasgeborenen , ter verklaring van de aetiologie , niet toereikend mogten worden geoordeeld. P. Dubois merkt namelijk aan , dat de nog onvolkomene verbeening der schedelbeenderen zich vertoont in den vorm van naast elkander liggende vezels, die van de lubcra parietalia, als van een gemeenschappelijk centraalpunt uitgaande, naar de peripherie van het been divergeren. Daardoor vertoonen deze beenderen het kenmerk van een spongieus ligchaam en schijnen van eene groote hoeveelheid bloed doordrongen .hetwelk men, bij inspuitingen, uit de van het periosteum ontdane oppervlakte der beenderen duidelijk ziet te voorschijn treden. Daar derhalve het in de mazen der beenderen bevatte bloed slechts door de dura mater en het periosteum , welke beide de oppervlakten des schedels overtrekken, ingesloten is , is er slechts een op het hoofd van het foetus werkejid geweld noodig , hetpeen bij de verlossing nooit ontbreekt, om de kwaal te voorschijn te roepen (xxti). Verder merken wij op, dat men zich eigenlijk verkeerd uitdrukt , wanneer men beweert, dat het hoofdbloedgezwel meestal na gemak kelijkc verlossingen voorkomt; het is veeleer liet gevolg van spoedige, of haastig afgeloopene verlossingen , bij welke juist eene aanmerkelijke kracht door de baarmoeder op het kind wordt uitgeoefend , en hoe plotseliiker deze geweldadige inwerking geschiedt, des te nadeeliger wordt zij voor het kind gedurende de verlossing. Valleis , welke insgelijks aan deze structuur der beenderen van het hoofd het meeste gewigt hecht, is van oordeel, dat bij eene drukking, vooral bij eene kringvormige, op zulke onvolkomen verbeende plaatsen, het bloed ligt aan de oppervlakte moet doorzijpelen, en enkel door den aandrang tegeneen gedeelte van het pcricranium, het loslaten van hetzelve moet veroorzaken.

liet bloed hetwelk in het gezwel bevat is, vindt men bij vroegtijdige opening van hetzelve gewoonlijk ligtrood , later zwartachtig; na een,ge weken, verkrijgt het de dikte van siroop; zells is het dan, zoo als Val-

(n Canslatl, Jahresbericht über die Fortsehrilte der gesammten Medici». Jahrg. 1. Heft 1. S. 17. Vergelijk lSurcliard, 1. c. p. 50. Tab. I en II.

(2) Dc ecchymomate seu de abscessu capilis sanguineo recens natorum.

Landishut, 182ü. 4.

(xxxi) Uit dezelfde theorie verklaart P. Dubois het veel zeldzamer, maar toch mogelijk ontstaan van het cephalaematoma memngeum , zonder 1'issuren van den schedel, wanneer namelijk de duramenivx zich van de binnenste schedelplaat afscheidt. —Volgens Honoré Chuilhj kan die bloeduitstorting zoo wel tusschen het harde hersenvlies en den schedel, als in het diploë aanwezig zijn. er '

Sluiten