Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is hel veel beter, wanneer de endeldarm in de pisbuis overgaat, zoo als in de beroemde waarneming van Biuvais , omdat wij dan, na liet gelukken der operatie door eene in de pisbuis gelegde katheter, de opening van den endeldarm in de pisbuis sluiten kunnen.

Nog minder gevaarlijk dan de laatste soort van alresia ani, is die, wanneer de endeldarm in de selteede overgaat, daar het leven daarbij gevoeglijk kan blijven bestaan; intusselien beproeft men ook hier de operatie , om dit ongemak weg te nemen, vooral daar het hier eer gelukt, den endeldarm bij de operatie op te sporen , dan wanneer wij deszells beloop volstrekt niet kennen. Het levert voorzeker moeijelijkheid op, na vorming van den aars, de opening van den endeldarm in de scheede te «luiten ; dit is echter desniettemin in vele gevallen gelukt. J. T. Starpless (1) opende b. v. den endeldarm van buiten, en bewerkte door het inleggen van eene buis in den zeiven de sluiting van de opening in de scheede. — Eenen geheel nieuwen weg tot opening van den gesloten aars, met inmonding van den endeldarm in de scheede , heeft eindelijk J. R. Barton (2) ingeslagen. Hij verrigtte vroeger insgelijks de operatie van buiten op de gewone wijze, waarna ook de ontlasting der drekstoffen langs den natuurlijken weg plaats had, maar de sluiting van het doorboorde septum recto-v aginale gelukte daardoor niet. Nadat het kind den ouderdom van 9 maanden bereikt had, bragt Barton nu eene holle sonde in den endeldarm, en doorsneed door middel eener bistouri, de scheede en de algemeene bekleedselen tot aan de aarsopening. Hierop sloot zich de tegennatuurlijke opening, en het kind was zelfs in staat, den aars te sluiten en de ontlastingsstoffen op te houden. Ook Parrisü beproefde deze wijze van operatie bij een meisje van 15 maanden , bij hetwelk de faeces, § duim boven den aars, door de scheede ontlast werden. Yan den aars zeiven was geen spoor aanwezig, en slechts alle 10 tot 14 dagen had onder hevige pijnen ontlasting van drekstoffen plaats. Het kind werd door de operatie geheel hersteld, en spoedig na dezelve raakte het eene groote hoeveelheid slinkende drekstoffen kwijt. Parrisu legde na de operatie geen verband aan, maar bragt slechts eenige malen daags den met vet bestreken vinger in de gevormde opening, ten einde de neiging van dezelve tot genezing tegen te gaan. D. A. Martin (3) raadt de volgende , met het voorstel van Dieffenbacii (4) geheel overeenkomende handelwijze aan: wanneer zich de endeldarm in de scheede opent, vooral wanneer deszelfs inmonding daar ter plaatse te klein is en terughouding der ontlastingslolïen ontstaat, moet men een smal lang mes in de scheede , en van hier uit vervolgens in de opening van den endeldarm brengen, en alles, zelfs de scheede niet uitgezonderd , tot 5 of () lijnen van het stuitbeen doorklieven, vervolgens in den achtersten wondhoek eene buis leggen, welke de wijdte des endeldarms heeftt

(1) Tlie philadelphia Journal of the Medical und Plivsical Sciences, hv S. Chapjuïvn. V , VII. Novembr. 1823. p. 91. — Froriep's Notizen aus dem Gebiele der Natur und Heilkunde. Bd. VIII. No. 6. — Vergelijk llom's Archiv, fiir praktische. Medicin und Klinik. 1810. lïeft. 1.

(2) Medical Recorder of Medicine and Surgery. Philadelphia. 1824. Nr. 20.

(5) La Clinique des Hopitaux. Nr. 2».

{4) IIerkers literar. Annalen. IV. S. 51.

14

Sluiten